CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
Udenrigsanliggender
88.99 
Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
75.22 
Forsvar
84.22 
Forsvar
75.23 
Domstole og fængselsvæsen
84.23 
Domstole og fængselsvæsen
75.24 
Offentlig orden og sikkerhed
84.24 
Politi
75.25 
Brandvæsen
84.25 
Brandvæsen
75.30 
Socialforsikring
84.30 
Lovpligtig socialsikring mv.
80.10 
Børne- og ungdomsskoler
85.10 
Førskoleundervisning
85.20 
Code: 85.20 
Folke- og specialskoler
80.21 
Gymnasier, studenter- og HF-kurser
85.31 
Gymnasier, studenterkurser o.l.
80.22 
Tekniske skoler og fagskoler
85.32 
Tekniske skoler og fagskoler
80.30 
Videregående uddannelsesinstitutioner
85.41 
Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau
85.42 
Code: 85.42 
Videregående uddannelser på universitetsniveau
80.41 
Køreskoler
85.53 
Køreskoler
80.42 
Voksenundervisning og undervisning i.a.n.
85.32 
Tekniske skoler og fagskoler
85.51 
Code: 85.51 
Undervisning inden for sport og fritid
85.52 
Code: 85.52 
Undervisning i kulturelle discipliner
85.59 
Code: 85.59 
Anden undervisning i.a.n.
85.11 
Hospitaler
86.10 
Hospitaler
87.20 
Code: 87.20 
Institutionsophold for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere
85.12 
Praktiserende læger
86.21 
Alment praktiserende læger
86.22 
Code: 86.22 
Praktiserende speciallæger
85.13 
Praktiserende tandlæger
86.23 
Praktiserende tandlæger
85.14 
Sundhedsvæsen i øvrigt
86.90 
Sundhedsvæsen i øvrigt
87.10 
Code: 87.10 
Institutionsophold med sygepleje
87.20 
Code: 87.20 
Institutionsophold for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere
87.30 
Code: 87.30 
Institutionsophold for ældre og handicappede
85.20 
Veterinærvæsen
75.00 
Dyrlæger
85.31 
Sociale foranstaltninger med institutionsophold
87.20 
Institutionsophold for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere
87.30 
Code: 87.30 
Institutionsophold for ældre og handicappede
87.90 
Code: 87.90 
Andre former for institutionsophold
85.32 
Sociale foranstaltninger uden institutionsophold
88.10 
Sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden institutionsophold
88.91 
Code: 88.91 
Børnedagpleje
88.99 
Code: 88.99 
Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
90.01 
Opsamling og behandling af spildevand
37.00 
Opsamling og behandling af spildevand
90.02 
Opsamling og behandling af andet affald
38.11 
Indsamling af ikke-farligt affald
38.12 
Code: 38.12 
Indsamling af farligt affald
38.21 
Code: 38.21 
Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
38.22 
Code: 38.22 
Behandling og bortskaffelse af farligt affald
90.03 
Renholdelse, rensning og lignende virksomhed
38.11 
Indsamling af ikke-farligt affald
39.00 
Code: 39.00 
Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

Page 24/26  
Top