CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.63 
Posklizňové činnosti
01.41 
Zemědělské činnosti, činnosti související s terénní úpravou zahrad a jiných zelených ploch
01.64 
Zpracování osiva pro účely množení
01.11 
Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n.
01.12 
Code: 01.12 
Pěstování zeleniny, zahradnických specialit a školkařských výpěstků
01.13 
Code: 01.13 
Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření
01.41 
Code: 01.41 
Zemědělské činnosti, činnosti související s terénní úpravou zahrad a jiných zelených ploch
01.70 
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
01.50 
Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti
02.10 
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
01.12 
Pěstování zeleniny, zahradnických specialit a školkařských výpěstků
02.01 
Code: 02.01 
Lesnictví a těžba dřeva
02.20 
Těžba dřeva
02.01 
Lesnictví a těžba dřeva
02.30 
Sběr a získávání volně rostoucích lesních plodů a materiálů, kromě dřeva
01.12 
Pěstování zeleniny, zahradnických specialit a školkařských výpěstků
01.13 
Code: 01.13 
Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření
02.01 
Code: 02.01 
Lesnictví a těžba dřeva
02.40 
Podpůrné činnosti pro lesnictví
02.02 
Činnosti související s pěstováním lesa a těžbou dřeva
74.14 
Code: 74.14 
Poradenství v oblasti podnikání a řízení
03.11 
Mořský rybolov
05.01 
Rybolov
03.12 
Sladkovodní rybolov
05.01 
Rybolov
03.21 
Mořská akvakultura
05.02 
Chov ryb
03.22 
Sladkovodní akvakultura
01.25 
Chov ostatních zvířat
05.02 
Code: 05.02 
Chov ryb
05.10 
Těžba černého uhlí
10.10 
Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket
05.20 
Těžba hnědého uhlí
10.20 
Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket
06.10 
Těžba ropy
11.10 
Těžba ropy a zemního plynu
06.20 
Těžba zemního plynu
11.10 
Těžba ropy a zemního plynu
07.10 
Těžba železných rud
13.10 
Těžba železných rud
07.21 
Těžba uranových a thoriových rud
12.00 
Těžba uranových a thoriových rud
07.29 
Těžba ostatních neželezných rud
13.20 
Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud
08.11 
Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
14.11 
Těžba kamene pro výtvarné nebo stavební účely
14.12 
Code: 14.12 
Těžba vápence, sádrovce, křídy a dolomitu
14.13 
Code: 14.13 
Těžba břidlice
08.12 
Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
14.21 
Těžba kameniva, písků a štěrkopísku
14.22 
Code: 14.22 
Těžba jílů a kaolinu
08.91 
Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
14.30 
Těžba surovin pro chemický průmysl a pro výrobu hnojiv
08.92 
Těžba rašeliny
10.30 
Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket
08.93 
Těžba soli
14.40 
Produkce soli
08.99 
Ostatní těžba a dobývání j. n.
14.50 
Těžba ostatních nerostných surovin j.n.
09.10 
Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
11.10 
Těžba ropy a zemního plynu
11.20 
Code: 11.20 
Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů
09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
10.10 
Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket
10.20 
Code: 10.20 
Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket
10.30 
Code: 10.30 
Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket

Page 2/26  
Top