CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
88.91 
Дневни грижи за малки деца
85.32 
88.99 
Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде
75.21 
85.32 
Code: 85.32 
90.01 
Изпълнителско изкуство
92.31 
92.34 
Code: 92.34 
90.02 
Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
92.31 
92.32 
Code: 92.32 
92.34 
Code: 92.34 
90.03 
Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
92.31 
92.40 
Code: 92.40 
90.04 
Експлоатация на зали за представления
92.32 
91.01 
Дейност на библиотеки и архиви
75.14 
92.51 
Code: 92.51 
91.02 
Дейност на музеи
92.52 
91.03 
Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
92.52 
91.04 
Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати
92.53 
92.00 
Организиране на хазартни игри
92.71 
93.11 
Експлоатация на спортни обекти и съоръжения
92.61 
92.62 
Code: 92.62 
93.12 
Дейност на спортни клубове
92.62 
93.13 
Дейност на фитнес центрове и зали
93.04 
93.19 
Други дейности в областта на спорта
92.62 
93.21 
Дейност на увеселителни и тематични паркове
92.33 
93.29 
Други дейности, свързани с развлечения и отдих
92.34 
92.62 
Code: 92.62 
92.72 
Code: 92.72 
94.11 
Дейност на бизнес организации и организации на работодатели
91.11 
94.12 
Дейност на професионални организации
91.12 
94.20 
Дейност на синдикални организации
91.20 
94.91 
Дейност на религиозни организации
91.31 
94.92 
Дейност на политически организации
91.32 
94.99 
Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде
01.50 
91.33 
Code: 91.33 
95.11 
Ремонт на компютри и периферни устройства за тях
72.50 
95.12 
Ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
32.20 
52.74 
Code: 52.74 
95.21 
Ремонт на битова електроника
52.72 
95.22 
Ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината
29.32 
52.72 
Code: 52.72 
95.23 
Поправка на обувки и кожени изделия
52.71 

Page 25/26  
Top