CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
77.33 
Даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор
71.33 
77.34 
Даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж
71.22 
77.35 
Даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж
71.23 
77.39 
Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде
71.21 
71.32 
Code: 71.32 
71.34 
Code: 71.34 
77.40 
Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право
74.87 
78.10 
Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
74.50 
92.72 
Code: 92.72 
78.20 
Предоставяне на работна сила за временна заетост
74.50 
78.30 
Други дейности по предоставяне на работна сила
74.50 
79.11 
Туристическа агентска дейност
63.30 
79.12 
Туроператорска дейност
63.30 
79.90 
Други дейности, свързани с пътувания и резервации
63.30 
92.32 
Code: 92.32 
92.34 
Code: 92.34 
92.62 
Code: 92.62 
92.72 
Code: 92.72 
80.10 
Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност
74.60 
80.20 
Дейности в областта на технически системи за сигурност
45.31 
74.60 
Code: 74.60 
80.30 
Дейности по разследване и издирване
74.60 
81.10 
Комплексно обслужване на сгради
70.32 
75.14 
Code: 75.14 
81.21 
Неспециализирано вътрешно почистване на сгради
74.70 
81.22 
Специализирано почистване на сгради и промишлени обекти
74.70 
81.29 
Други дейности по почистване
74.70 
90.03 
Code: 90.03 
81.30 
Оформяне и поддържане на озеленени площи
01.41 
82.11 
Комбинирани административни офис дейности
74.85 
82.19 
Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности
64.11 
72.30 
Code: 72.30 
74.85 
Code: 74.85 
82.20 
Дейност на телефонни центрове за услуги
74.86 
82.30 
Организиране на конгреси и търговски изложения
74.87 
82.91 
Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация
74.87 
82.92 
Дейности по опаковане и пакетиране
74.82 
82.99 
Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
74.85 
74.87 
Code: 74.87 
75.13 
Code: 75.13 

Page 23/26  
Top