CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
66.29 
Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване
67.20 
66.30 
Управление на фондове
67.12 
68.10 
Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
70.12 
68.20 
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
70.20 
68.31 
Дейност на агенции за недвижими имоти
70.31 
68.32 
Управление на недвижими имоти
70.32 
69.10 
Юридически дейности
74.11 
69.20 
Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
74.12 
70.10 
Дейност на централни офиси
74.15 
70.21 
Консултантска дейност по връзки с обществеността
74.14 
70.22 
Консултантска дейност по стопанско и друго управление
05.01 
74.14 
Code: 74.14 
71.11 
Архитектурни дейности
74.20 
71.12 
Инженерни дейности и технически консултации
74.20 
71.20 
Технически изпитвания и анализи
74.30 
72.11 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите
73.10 
72.19 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите
73.10 
72.20 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
73.10 
73.20 
Code: 73.20 
73.11 
Дейност на рекламни агенции
74.40 
73.12 
Дейности по продажба на медийно време и място за реклама
74.40 
73.20 
Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
74.13 
74.10 
Специализирани дейности в областта на дизайна
74.87 
74.20 
Дейности в областта на фотографията
74.20 
74.81 
Code: 74.81 
92.40 
Code: 92.40 
74.30 
Преводаческа дейност
74.85 
74.90 
Други професионални дейности, некласифицирани другаде
63.40 
74.14 
Code: 74.14 
74.20 
Code: 74.20 
74.60 
Code: 74.60 
74.87 
Code: 74.87 
75.00 
Ветеринарномедицинска дейност
85.20 
77.11 
Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач
71.10 
77.12 
Даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, без водач
71.21 
77.21 
Даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и развлечения
71.40 
77.22 
Даване под наем на видеокасети и дискове
71.40 
77.29 
Даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи
71.40 
77.31 
Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горско стопанство, без оператор
71.31 
77.32 
Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор
71.32 

Page 22/26  
Top