CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Създаване и излъчване на телевизионни програми
92.20 
61.10 
Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
64.20 
61.20 
Далекосъобщителна дейност по безжичен път
64.20 
61.30 
Спътникова далекосъобщителна дейност
64.20 
61.90 
Други далекосъобщителни дейности
64.20 
62.01 
Компютърно програмиране
72.21 
72.22 
Code: 72.22 
72.40 
Code: 72.40 
62.02 
Консултантска дейност по информационни технологии
72.10 
72.22 
Code: 72.22 
62.03 
Управление и обслужване на компютърни средства и системи
72.30 
62.09 
Други дейности в областта на информационните технологии
30.02 
72.22 
Code: 72.22 
72.60 
Code: 72.60 
63.11 
Обработка на данни, хостинг и подобни дейности
72.30 
72.40 
Code: 72.40 
63.12 
Web-портали
72.40 
63.91 
Дейност на информационни агенции
92.40 
63.99 
Други информационни услуги, некласифицирани другаде
74.87 
64.11 
Дейност на централната банка
65.11 
64.19 
Друго парично посредничество
65.12 
64.20 
Дейност на холдингови дружества
65.23 
74.15 
Code: 74.15 
64.30 
Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
65.23 
64.91 
Финансов лизинг
65.21 
64.92 
Други форми на предоставяне на кредит
65.22 
64.99 
Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде
65.22 
65.23 
Code: 65.23 
65.11 
Животозастраховане
66.01 
65.12 
Друго застраховане, без животозастраховане
66.03 
65.20 
Презастраховане
66.01 
66.02 
Code: 66.02 
66.03 
Code: 66.03 
65.30 
Допълнително пенсионно осигуряване
66.02 
66.11 
Управление на финансови пазари
67.11 
66.12 
Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки
67.12 
67.13 
Code: 67.13 
66.19 
Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
67.13 
66.21 
Оценяване на застрахователни рискове и щети
67.20 
66.22 
Дейности на застрахователни брокери и агенти
67.20 

Page 21/26  
Top