CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Събиране на неопасни отпадъци
90.02 
90.03 
Code: 90.03 
38.12 
Събиране на опасни отпадъци
23.30 
40.11 
Code: 40.11 
90.02 
Code: 90.02 
38.21 
Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
14.50 
24.15 
Code: 24.15 
90.02 
Code: 90.02 
38.22 
Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
23.30 
90.02 
Code: 90.02 
38.31 
Разкомплектоване на отпадъци
37.10 
38.32 
Рециклиране на сортирани отпадъци
37.10 
37.20 
Code: 37.20 
39.00 
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
90.03 
41.10 
Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
70.11 
41.20 
Строителство на жилищни и нежилищни сгради
20.30 
25.23 
Code: 25.23 
28.11 
Code: 28.11 
45.21 
Code: 45.21 
45.23 
Code: 45.23 
42 
Строителство на съоръжения
70.11 
42.11 
Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
45.23 
42.12 
Строителство на подземни и надземни релсови пътища
45.21 
45.23 
Code: 45.23 
42.13 
Строителство на мостове и тунели
45.21 
42.21 
Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
45.21 
45.24 
Code: 45.24 
45.25 
Code: 45.25 
42.22 
Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
45.21 
42.91 
Строителство на хидротехнически съоръжения
45.24 
42.99 
Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
45.21 
45.23 
Code: 45.23 
43.11 
Събаряне и разрушаване
45.11 
43.12 
Земни работи
45.11 
43.13 
Сондиране и пробиване
45.12 
43.21 
Изграждане на електрически инсталации
45.31 
45.34 
Code: 45.34 
43.22 
Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
28.22 
45.31 
Code: 45.31 
45.33 
Code: 45.33 

Page 15/26  
Top