CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
84.11 
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
75.11 
75.14 
Code: 75.14 
84.12 
Държавно управление в областта на здравеопазването, образованието и други социални дейности
75.12 
84.13 
Държавно управление в областта на стопанската дейност
75.13 
84.21 
Външни работи
75.21 
84.22 
Отбрана
75.22 
84.23 
Правосъдие
75.23 
84.24 
Обществен ред и сигурност
75.24 
84.25 
Пожарна безопасност и защита при бедствия
75.25 
84.30 
Държавно обществено осигуряване
75.30 
85.10 
Предучилищно образование
80.10 
85.20 
Начално образование (първи етап на основното образование)
80.10 
85.31 
Прогимназиално и средно общо образование
80.21 
85.32 
Прогимназиално и средно професионално образование и обучение
63.22 
63.23 
Code: 63.23 
80.22 
Code: 80.22 
80.42 
Code: 80.42 
85.41 
Професионално обучение след средно образование, но не висше
80.30 
85.42 
Висше образование
80.30 
85.51 
Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
80.42 
92.62 
Code: 92.62 
93.05 
Code: 93.05 
85.52 
Неформално обучение в областта на културата
80.42 
92.34 
Code: 92.34 
85.53 
Обучение на водачи на превозни средства
80.41 
85.59 
Други образователни дейности, некласифицирани другаде
80.42 
85.60 
Спомагателни дейности в областта на образованието
74.14 
86.10 
Дейност на болници
85.11 
86.21 
Дейност на общопрактикуващи лекари
85.12 
86.22 
Дейност на лекари специалисти
85.12 
86.23 
Дейност на лекари по дентална медицина
85.13 
86.90 
Други дейности по хуманно здравеопазване
85.14 
87.10 
Дейност на заведения със здравни грижи
85.14 
87.20 
Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
85.11 
85.14 
Code: 85.14 
85.31 
Code: 85.31 
87.30 
Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
85.14 
85.31 
Code: 85.31 
87.90 
Други социални грижи с настаняване
85.31 
88.10 
Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания
85.32 

Page 24/26  
Top