CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.63 
Дейности след прибиране на реколтата
01.41 
01.64 
Обработка на семена за посев
01.11 
01.12 
Code: 01.12 
01.13 
Code: 01.13 
01.41 
Code: 01.41 
01.70 
Лов и спомагателни дейности
01.50 
02.10 
Възпроизводство на гори
01.12 
02.01 
Code: 02.01 
02.20 
Дърводобив
02.01 
02.30 
Събиране на диворастящи и недървесни продукти
01.12 
01.13 
Code: 01.13 
02.01 
Code: 02.01 
02.40 
Спомагателни дейности в горското стопанство
02.02 
74.14 
Code: 74.14 
03.11 
Океански и морски риболов
05.01 
03.12 
Сладководен риболов
05.01 
03.21 
Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в солени басейни
05.02 
03.22 
Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни
01.25 
05.02 
Code: 05.02 
05.10 
Добив на антрацитни и черни въглища
10.10 
05.20 
Добив на кафяви и лигнитни въглища
10.20 
06.10 
Добив на нефт
11.10 
06.20 
Добив на природен газ
11.10 
07.10 
Добив на железни руди
13.10 
07.21 
Добив на уранови и ториеви руди
12.00 
07.29 
Добив на руди на цветни метали
13.20 
08.11 
Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
14.11 
14.12 
Code: 14.12 
14.13 
Code: 14.13 
08.12 
Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин
14.21 
14.22 
Code: 14.22 
08.91 
Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове
14.30 
08.92 
Добив на торф
10.30 
08.93 
Добив на сол
14.40 
08.99 
Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
14.50 
09.10 
Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ
11.10 
11.20 
Code: 11.20 
09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
10.10 
10.20 
Code: 10.20 
10.30 
Code: 10.30 

Page 2/26  
Top