CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
47.81 
Търговия на дребно на открити щандове и пазари с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
52.62 
47.82 
Търговия на дребно на открити щандове и пазари с текстил, облекло и обувки
52.62 
47.89 
Търговия на дребно на открити щандове и пазари с други стоки
52.62 
47.91 
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет
52.61 
52.63 
Code: 52.63 
47.99 
Търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирана другаде
52.63 
49.10 
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен
60.10 
49.20 
Товарен железопътен транспорт
60.10 
49.31 
Пътнически градски и крайградски транспорт
60.21 
49.32 
Пътнически таксиметров транспорт
60.22 
49.39 
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде
60.21 
60.23 
Code: 60.23 
49.41 
Товарен автомобилен транспорт
60.24 
49.42 
Услуги по преместване
60.24 
49.50 
Тръбопроводен транспорт
60.30 
50.10 
Пътнически морски и крайбрежен транспорт
61.10 
50.20 
Товарен морски и крайбрежен транспорт
61.10 
50.30 
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища
61.20 
50.40 
Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
61.20 
51.10 
Пътнически въздушен транспорт
62.10 
62.20 
Code: 62.20 
51.21 
Товарен въздушен транспорт
62.10 
62.20 
Code: 62.20 
51.22 
Космически транспорт
62.30 
52.10 
Складиране и съхраняване на товари
63.12 
52.21 
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
11.10 
50.20 
Code: 50.20 
60.10 
Code: 60.10 
63.21 
Code: 63.21 
52.22 
Спомагателни дейности във водния транспорт
11.10 
61.10 
Code: 61.10 
61.20 
Code: 61.20 
63.22 
Code: 63.22 
52.23 
Спомагателни дейности във въздушния транспорт
62.30 
63.23 
Code: 63.23 
52.24 
Обработка на товари
63.11 
52.29 
Други спомагателни дейности в транспорта
63.40 
53.10 
Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
64.11 
53.20 
Други пощенски и куриерски дейности
64.12 
55.10 
Хотели и подобни места за настаняване
55.10 

Page 19/26  
Top