CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.16 
Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
35.30 
33.17 
Ремонт и поддържане на други превозни средства
35.20 
35.43 
Code: 35.43 
35.50 
Code: 35.50 
33.19 
Ремонт на друго оборудване
17.40 
17.52 
Code: 17.52 
20.40 
Code: 20.40 
20.51 
Code: 20.51 
25.13 
Code: 25.13 
25.21 
Code: 25.21 
25.24 
Code: 25.24 
26.15 
Code: 26.15 
26.40 
Code: 26.40 
26.81 
Code: 26.81 
36.30 
Code: 36.30 
36.50 
Code: 36.50 
33.20 
Инсталиране на машини и оборудване
25.21 
26.15 
Code: 26.15 
26.40 
Code: 26.40 
26.81 
Code: 26.81 
28 
Code: 28 
29 
Code: 29 
30 
Code: 30 
31 
Code: 31 
32 
Code: 32 
33 
Code: 33 
33.30 
Code: 33.30 
34 
Code: 34 
35 
Code: 35 
36 
Code: 36 
35.11 
Производство на електрическа енергия
40.11 
35.12 
Пренос на електрическа енергия
40.12 
35.13 
Разпределение на електрическа енергия
40.13 
35.14 
Търговия с електрическа енергия
40.13 
35.21 
Производство на газообразни горива
40.21 
35.22 
Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи
40.22 
35.23 
Търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи
40.22 
35.30 
Производство и разпределение на топлинна енергия
40.30 
36.00 
Събиране, пречистване и доставяне на води
41.00 
37.00 
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
90.01 

Page 14/26  
Top