CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
01.47 
Отглеждане на домашни птици
01.25 
01.44 
Отглеждане на камили, лами и подобни животни
01.49 
Code: 01.49 
Отглеждане на други животни
03.22 
Code: 03.22 
Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни
01.30 
01.50 
Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
01.41 
01.61 
Спомагателни дейности в растениевъдството
01.63 
Code: 01.63 
Дейности след прибиране на реколтата
01.64 
Code: 01.64 
Обработка на семена за посев
10.39 
Code: 10.39 
Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия
81.30 
Code: 81.30 
Оформяне и поддържане на озеленени площи
01.42 
01.62 
Спомагателни дейности в животновъдството
01.50 
01.70 
Лов и спомагателни дейности
94.99 
Code: 94.99 
Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде
02.01 
01.29 
Отглеждане на други многогодишни насаждения
02.10 
Code: 02.10 
Възпроизводство на гори
02.20 
Code: 02.20 
Дърводобив
02.30 
Code: 02.30 
Събиране на диворастящи и недървесни продукти
16.10 
Code: 16.10 
Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
02.02 
02.40 
Спомагателни дейности в горското стопанство
05.01 
03.11 
Океански и морски риболов
03.12 
Code: 03.12 
Сладководен риболов
70.22 
Code: 70.22 
Консултантска дейност по стопанско и друго управление
05.02 
03.21 
Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в солени басейни
03.22 
Code: 03.22 
Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни
10.10 
05.10 
Добив на антрацитни и черни въглища
09.90 
Code: 09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
19.20 
Code: 19.20 
Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф
10.20 
05.20 
Добив на кафяви и лигнитни въглища
09.90 
Code: 09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
19.20 
Code: 19.20 
Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф
10.30 
08.92 
Добив на торф
09.90 
Code: 09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
19.20 
Code: 19.20 
Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф
11.10 
06.10 
Добив на нефт
06.20 
Code: 06.20 
Добив на природен газ
09.10 
Code: 09.10 
Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ
52.21 
Code: 52.21 
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
52.22 
Code: 52.22 
Спомагателни дейности във водния транспорт
11.20 
09.10 
Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ
12.00 
07.21 
Добив на уранови и ториеви руди

Page 2/26  
Top