CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
36.50 
32.40 
Производство на игри и детски играчки
33.19 
Code: 33.19 
Ремонт на друго оборудване
36.61 
32.13 
Производство на бижута имитация
36.62 
22.19 
Производство на други изделия от каучук
32.91 
Code: 32.91 
Производство на метли и четки
36.63 
13.99 
Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
15.12 
Code: 15.12 
Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия
16.29 
Code: 16.29 
Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
17.29 
Code: 17.29 
Производство на други изделия от хартия и картон
20.51 
Code: 20.51 
Производство на експлозиви
22.19 
Code: 22.19 
Производство на други изделия от каучук
22.23 
Code: 22.23 
Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
22.29 
Code: 22.29 
Производство на други изделия от пластмаси
25.99 
Code: 25.99 
Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
28.99 
Code: 28.99 
Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде
30.92 
Code: 30.92 
Производство на велосипеди и инвалидни колички
32.99 
Code: 32.99 
Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
37.10 
38.31 
Разкомплектоване на отпадъци
38.32 
Code: 38.32 
Рециклиране на сортирани отпадъци
37.20 
38.32 
Рециклиране на сортирани отпадъци
40.11 
35.11 
Производство на електрическа енергия
38.12 
Code: 38.12 
Събиране на опасни отпадъци
40.12 
35.12 
Пренос на електрическа енергия
40.13 
35.13 
Разпределение на електрическа енергия
35.14 
Code: 35.14 
Търговия с електрическа енергия
40.21 
35.21 
Производство на газообразни горива
40.22 
35.22 
Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи
35.23 
Code: 35.23 
Търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи
40.30 
35.30 
Производство и разпределение на топлинна енергия
41.00 
36.00 
Събиране, пречистване и доставяне на води
45.11 
43.11 
Събаряне и разрушаване
43.12 
Code: 43.12 
Земни работи
45.12 
43.13 
Сондиране и пробиване
45.21 
41.20 
Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.12 
Code: 42.12 
Строителство на подземни и надземни релсови пътища
42.13 
Code: 42.13 
Строителство на мостове и тунели
42.21 
Code: 42.21 
Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.22 
Code: 42.22 
Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.99 
Code: 42.99 
Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43.99 
Code: 43.99 
Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде

Page 15/26  
Top