CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
90.03 
81.29 
Други дейности по почистване
91.11 
94.11 
Дейност на бизнес организации и организации на работодатели
91.12 
94.12 
Дейност на професионални организации
91.20 
94.20 
Дейност на синдикални организации
91.31 
94.91 
Дейност на религиозни организации
91.32 
94.92 
Дейност на политически организации
91.33 
94.99 
Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде
92.11 
59.11 
Производство на филми и телевизионни предавания
59.12 
Code: 59.12 
Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
59.20 
Code: 59.20 
Звукозаписване и издаване на музика
92.12 
59.13 
Разпространение на филми и телевизионни предавания
92.13 
59.14 
Прожектиране на филми
92.20 
59.11 
Производство на филми и телевизионни предавания
59.20 
Code: 59.20 
Звукозаписване и издаване на музика
60.10 
Code: 60.10 
Създаване и излъчване на радиопрограми
60.20 
Code: 60.20 
Създаване и излъчване на телевизионни програми
92.31 
90.01 
Изпълнителско изкуство
90.02 
Code: 90.02 
Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
90.03 
Code: 90.03 
Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
92.32 
79.90 
Други дейности, свързани с пътувания и резервации
90.02 
Code: 90.02 
Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
90.04 
Code: 90.04 
Експлоатация на зали за представления
92.33 
93.21 
Дейност на увеселителни и тематични паркове
92.34 
79.90 
Други дейности, свързани с пътувания и резервации
85.52 
Code: 85.52 
Неформално обучение в областта на културата
90.01 
Code: 90.01 
Изпълнителско изкуство
90.02 
Code: 90.02 
Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
93.29 
Code: 93.29 
Други дейности, свързани с развлечения и отдих
92.40 
63.91 
Дейност на информационни агенции
74.20 
Code: 74.20 
Дейности в областта на фотографията
90.03 
Code: 90.03 
Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
92.51 
91.01 
Дейност на библиотеки и архиви
92.52 
91.02 
Дейност на музеи
91.03 
Code: 91.03 
Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
92.53 
91.04 
Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати
92.61 
93.11 
Експлоатация на спортни обекти и съоръжения
92.62 
79.90 
Други дейности, свързани с пътувания и резервации
85.51 
Code: 85.51 
Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
93.11 
Code: 93.11 
Експлоатация на спортни обекти и съоръжения
93.12 
Code: 93.12 
Дейност на спортни клубове

Page 25/26  
Top