CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
88.99 
Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде
75.22 
84.22 
Отбрана
75.23 
84.23 
Правосъдие
75.24 
84.24 
Обществен ред и сигурност
75.25 
84.25 
Пожарна безопасност и защита при бедствия
75.30 
84.30 
Държавно обществено осигуряване
80.10 
85.10 
Предучилищно образование
85.20 
Code: 85.20 
Начално образование (първи етап на основното образование)
80.21 
85.31 
Прогимназиално и средно общо образование
80.22 
85.32 
Прогимназиално и средно професионално образование и обучение
80.30 
85.41 
Професионално обучение след средно образование, но не висше
85.42 
Code: 85.42 
Висше образование
80.41 
85.53 
Обучение на водачи на превозни средства
80.42 
85.32 
Прогимназиално и средно професионално образование и обучение
85.51 
Code: 85.51 
Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
85.52 
Code: 85.52 
Неформално обучение в областта на културата
85.59 
Code: 85.59 
Други образователни дейности, некласифицирани другаде
85.11 
86.10 
Дейност на болници
87.20 
Code: 87.20 
Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
85.12 
86.21 
Дейност на общопрактикуващи лекари
86.22 
Code: 86.22 
Дейност на лекари специалисти
85.13 
86.23 
Дейност на лекари по дентална медицина
85.14 
86.90 
Други дейности по хуманно здравеопазване
87.10 
Code: 87.10 
Дейност на заведения със здравни грижи
87.20 
Code: 87.20 
Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
87.30 
Code: 87.30 
Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
85.20 
75.00 
Ветеринарномедицинска дейност
85.31 
87.20 
Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
87.30 
Code: 87.30 
Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
87.90 
Code: 87.90 
Други социални грижи с настаняване
85.32 
88.10 
Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания
88.91 
Code: 88.91 
Дневни грижи за малки деца
88.99 
Code: 88.99 
Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде
90.01 
37.00 
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
90.02 
38.11 
Събиране на неопасни отпадъци
38.12 
Code: 38.12 
Събиране на опасни отпадъци
38.21 
Code: 38.21 
Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
38.22 
Code: 38.22 
Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
90.03 
38.11 
Събиране на неопасни отпадъци
39.00 
Code: 39.00 
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Page 24/26  
Top