CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
71.11 
Архитектурни дейности
71.12 
Code: 71.12 
Инженерни дейности и технически консултации
74.20 
Code: 74.20 
Дейности в областта на фотографията
74.90 
Code: 74.90 
Други професионални дейности, некласифицирани другаде
74.30 
71.20 
Технически изпитвания и анализи
74.40 
73.11 
Дейност на рекламни агенции
73.12 
Code: 73.12 
Дейности по продажба на медийно време и място за реклама
74.50 
78.10 
Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
78.20 
Code: 78.20 
Предоставяне на работна сила за временна заетост
78.30 
Code: 78.30 
Други дейности по предоставяне на работна сила
74.60 
74.90 
Други професионални дейности, некласифицирани другаде
80.10 
Code: 80.10 
Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност
80.20 
Code: 80.20 
Дейности в областта на технически системи за сигурност
80.30 
Code: 80.30 
Дейности по разследване и издирване
74.70 
81.21 
Неспециализирано вътрешно почистване на сгради
81.22 
Code: 81.22 
Специализирано почистване на сгради и промишлени обекти
81.29 
Code: 81.29 
Други дейности по почистване
74.81 
74.20 
Дейности в областта на фотографията
74.82 
82.92 
Дейности по опаковане и пакетиране
74.85 
74.30 
Преводаческа дейност
82.11 
Code: 82.11 
Комбинирани административни офис дейности
82.19 
Code: 82.19 
Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности
82.99 
Code: 82.99 
Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
74.86 
82.20 
Дейност на телефонни центрове за услуги
74.87 
59.20 
Звукозаписване и издаване на музика
63.99 
Code: 63.99 
Други информационни услуги, некласифицирани другаде
74.10 
Code: 74.10 
Специализирани дейности в областта на дизайна
74.90 
Code: 74.90 
Други професионални дейности, некласифицирани другаде
77.40 
Code: 77.40 
Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право
82.30 
Code: 82.30 
Организиране на конгреси и търговски изложения
82.91 
Code: 82.91 
Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация
82.99 
Code: 82.99 
Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
75.11 
84.11 
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
75.12 
84.12 
Държавно управление в областта на здравеопазването, образованието и други социални дейности
75.13 
82.99 
Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
84.13 
Code: 84.13 
Държавно управление в областта на стопанската дейност
75.14 
81.10 
Комплексно обслужване на сгради
84.11 
Code: 84.11 
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
91.01 
Code: 91.01 
Дейност на библиотеки и архиви
75.21 
84.21 
Външни работи

Page 23/26  
Top