CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
64.91 
Финансов лизинг
65.22 
64.92 
Други форми на предоставяне на кредит
64.99 
Code: 64.99 
Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде
65.23 
64.20 
Дейност на холдингови дружества
64.30 
Code: 64.30 
Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
64.99 
Code: 64.99 
Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде
66.01 
65.11 
Животозастраховане
65.20 
Code: 65.20 
Презастраховане
66.02 
65.20 
Презастраховане
65.30 
Code: 65.30 
Допълнително пенсионно осигуряване
66.03 
65.12 
Друго застраховане, без животозастраховане
65.20 
Code: 65.20 
Презастраховане
67.11 
66.11 
Управление на финансови пазари
67.12 
66.12 
Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки
66.30 
Code: 66.30 
Управление на фондове
67.13 
66.12 
Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки
66.19 
Code: 66.19 
Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
67.20 
66.21 
Оценяване на застрахователни рискове и щети
66.22 
Code: 66.22 
Дейности на застрахователни брокери и агенти
66.29 
Code: 66.29 
Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване
70.11 
41.10 
Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
42 
Code: 42 
Строителство на съоръжения
70.12 
68.10 
Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
70.20 
68.20 
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
70.31 
68.31 
Дейност на агенции за недвижими имоти
70.32 
68.32 
Управление на недвижими имоти
81.10 
Code: 81.10 
Комплексно обслужване на сгради
71.10 
77.11 
Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач
71.21 
77.12 
Даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, без водач
77.39 
Code: 77.39 
Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде
71.22 
77.34 
Даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж
71.23 
77.35 
Даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж
71.31 
77.31 
Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горско стопанство, без оператор
71.32 
77.32 
Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор
77.39 
Code: 77.39 
Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде
71.33 
77.33 
Даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор
71.34 
77.39 
Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде
71.40 
77.21 
Даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и развлечения
77.22 
Code: 77.22 
Даване под наем на видеокасети и дискове
77.29 
Code: 77.29 
Даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи

Page 21/26  
Top