CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
49.32 
Пътнически таксиметров транспорт
60.23 
49.39 
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде
60.24 
49.41 
Товарен автомобилен транспорт
49.42 
Code: 49.42 
Услуги по преместване
60.30 
49.50 
Тръбопроводен транспорт
61.10 
50.10 
Пътнически морски и крайбрежен транспорт
50.20 
Code: 50.20 
Товарен морски и крайбрежен транспорт
52.22 
Code: 52.22 
Спомагателни дейности във водния транспорт
61.20 
50.30 
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища
50.40 
Code: 50.40 
Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
52.22 
Code: 52.22 
Спомагателни дейности във водния транспорт
62.10 
51.10 
Пътнически въздушен транспорт
51.21 
Code: 51.21 
Товарен въздушен транспорт
62.20 
51.10 
Пътнически въздушен транспорт
51.21 
Code: 51.21 
Товарен въздушен транспорт
62.30 
51.22 
Космически транспорт
52.23 
Code: 52.23 
Спомагателни дейности във въздушния транспорт
63.11 
52.24 
Обработка на товари
63.12 
52.10 
Складиране и съхраняване на товари
63.21 
52.21 
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
63.22 
52.22 
Спомагателни дейности във водния транспорт
85.32 
Code: 85.32 
Прогимназиално и средно професионално образование и обучение
63.23 
52.23 
Спомагателни дейности във въздушния транспорт
85.32 
Code: 85.32 
Прогимназиално и средно професионално образование и обучение
63.30 
79.11 
Туристическа агентска дейност
79.12 
Code: 79.12 
Туроператорска дейност
79.90 
Code: 79.90 
Други дейности, свързани с пътувания и резервации
63.40 
52.29 
Други спомагателни дейности в транспорта
74.90 
Code: 74.90 
Други професионални дейности, некласифицирани другаде
64.11 
53.10 
Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
82.19 
Code: 82.19 
Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности
64.12 
53.20 
Други пощенски и куриерски дейности
64.20 
60.10 
Създаване и излъчване на радиопрограми
60.20 
Code: 60.20 
Създаване и излъчване на телевизионни програми
61.10 
Code: 61.10 
Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
61.20 
Code: 61.20 
Далекосъобщителна дейност по безжичен път
61.30 
Code: 61.30 
Спътникова далекосъобщителна дейност
61.90 
Code: 61.90 
Други далекосъобщителни дейности
65.11 
64.11 
Дейност на централната банка
65.12 
64.19 
Друго парично посредничество

Page 20/26  
Top