CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.87.15 
Utställnings-, mäss- och kongresstjänster
82.30.12 
Tjänster avseende arrangemang av mässor
74.87.16 
Diverse andra konsulttjänster utom tekniska
74.90.13 
Miljökonsulttjänster
74.90.19 
Code: 74.90.19 
Diverse övriga rådgivningstjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
74.87.17 
Diverse andra företagstjänster
58.11.60 
Licenstjänster för böcker
58.12.30 
Code: 58.12.30 
Licenstjänster för rätten att använda kataloger och sändlistor
58.14.40 
Code: 58.14.40 
Licenstjänster för tidskrifter
58.19.30 
Code: 58.19.30 
Licenstjänster för andra tryckalster
58.21.40 
Code: 58.21.40 
Licenstjänster för rätten att använda dataspel
58.29.50 
Code: 58.29.50 
Licenstjänster för rätten att använda datorprogramvara
59.20.40 
Code: 59.20.40 
Licenstjänster för rätten att använda ljudoriginal
63.99.10 
Code: 63.99.10 
Övriga informationstjänster
63.99.20 
Code: 63.99.20 
Datasamlingar (original)
74.90.20 
Code: 74.90.20 
Diverse övriga tjänster inom juridik, ekonomi och teknik
77.40.11 
Code: 77.40.11 
Tjänster avseende licensiering för rätten att använda produkter av forskning och utveckling
77.40.12 
Code: 77.40.12 
Tjänster avseende licensiering för rätten att använda varumärken och franchiserättigheter
77.40.13 
Code: 77.40.13 
Tjänster avseende licensiering för rätten att använda resultaten av sökning och utvärdering av mineraler
77.40.19 
Code: 77.40.19 
Tjänster avseende licensiering för rätten att använda andra immateriella rättigheter och liknande produkter, utom verk som omfattas av copyright
82.99.11 
Code: 82.99.11 
Tjänster för tillhandahållande av fullständiga referat och maskinstenografi
82.99.19 
Code: 82.99.19 
Övriga företagstjänster
75.11.11 
Inspektion, kontroll och tillståndsgivning
84.11.11 
Tjänster avseende inspektion, kontroll och tillståndsgivning
75.11.12 
Förvaltning av offentliga medel och skatteuppbörd
84.11.12 
Tjänster avseende skatteförvaltning, indrivning
75.11.13 
Övergripande ekonomisk och social planering samt statistikproduktion
84.11.13 
Tjänster avseende övergripande ekonomisk och social planering samt statistikproduktion
75.11.14 
Förvaltningstjänster till grundforskningen
84.11.14 
Förvaltningstjänster till grundforskningen
75.11.15 
Andra övergripande offentliga administrativa tjänster
84.11.19 
Tjänster avseende övergripande offentlig förvaltning
75.12.11 
Administration av utbildning
84.12.11 
Tjänster avseende administration av utbildning
75.12.12 
Administration av hälso- och sjukvård
84.12.12 
Tjänster avseende administration av hälso- och sjukvård
75.12.13 
Administration av bostadsförsörjning och kommunal service
84.12.13 
Tjänster avseende administration av bostadsförsörjning och kommunal service
75.12.14 
Administration av fritids- och kulturverksamhet samt inom det religiösa området
84.12.14 
Tjänster avseende administration av fritids- och kulturverksamhet samt inom det religiösa området
75.13.11 
Administrativa tjänster rörande jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
84.13.11 
Administrativa tjänster rörande jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
75.13.12 
Administrativa tjänster rörande energiförsörjning
84.13.12 
Administrativa tjänster rörande energiförsörjning
75.13.13 
Administrativa tjänster rörande mineraltillgångar, utvinnings- och tillverkningsindustri samt byggnadsverksamhet
84.13.13 
Administrativa tjänster rörande mineraltillgångar, utvinnings- och tillverkningsindustri samt byggnadsverksamhet
75.13.14 
Administrativa tjänster rörande transporter och kommunikationer
82.99.19 
Övriga företagstjänster
84.13.14 
Code: 84.13.14 
Administrativa tjänster rörande transporter och kommunikationer
75.13.15 
Administrativa tjänster rörande handel, hotell- och restaurangverksamhet
84.13.15 
Administrativa tjänster rörande handel, hotell- och restaurangverksamhet
75.13.16 
Administrativa tjänster rörande turistsektorn
84.13.16 
Administrativa tjänster rörande turistsektorn
75.13.17 
Administration av sektorövergripande näringslivsprogram
84.13.17 
Administration av sektorövergripande näringslivsprogram
75.13.18 
Administrativa tjänster rörande ekonomi och arbetsmarknad
84.13.18 
Administrativa tjänster rörande ekonomi och arbetsmarknad
75.14.11 
Personalförvaltning inom den offentliga sektorn
84.11.21 
Tjänster avseende personalförvaltning inom den offentliga sektorn
75.14.12 
Andra allmänna tjänster för den offentliga sektorn
81.10.10 
Fastighetsrelaterade stödtjänster
84.11.29 
Code: 84.11.29 
Tjänster avseende annat stöd till offentlig förvaltning

Page 96/104  
Top