CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
70.11.12 
Markexploatering, fastigheter av annat slag
41.00.10 
Bostadshus
41.00.20 
Code: 41.00.20 
Andra byggnader än bostadshus
42.11.10 
Code: 42.11.10 
Motorvägar, vägar, gator o.d. för fordon eller fotgängare samt start- och landningsbanor på flygfält
42.12.10 
Code: 42.12.10 
Järnvägar och tunnelbanor
42.13.10 
Code: 42.13.10 
Broar och tunnlar
42.21.11 
Code: 42.21.11 
Rörsystem för fjärrtransport av värme, vatten och avlopp
42.21.12 
Code: 42.21.12 
Lokala rörledningar för transport av värme, vatten och avlopp
42.21.13 
Code: 42.21.13 
Bevattningssystem (kanaler); vattenledningar; vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer
42.22.11 
Code: 42.22.11 
Fjärrnät för el och kommunikation
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Lokala nät för el och kommunikation
42.22.13 
Code: 42.22.13 
Kraftverk
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Kust- och hamnanläggningar, dammar, slussar och liknande hydromekaniska anläggningar
42.99.11 
Code: 42.99.11 
Gruv- och industrianläggningar
42.99.12 
Code: 42.99.12 
Idrotts- och fritidsanläggningar
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Övriga anläggningar
70.12.11 
Köp och försäljning av bostadsfastigheter
68.10.11 
Köp och försäljning av bostadsfastigheter och därtill knutna jordfastigheter
68.10.12 
Code: 68.10.12 
Försäljning eller köp av andelsrättsegendom
70.12.12 
Köp och försäljning av obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader
68.10.13 
Köp och försäljning av obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader
70.12.13 
Köp och försäljning av andra fastigheter än bostadsfastigheter
68.10.14 
Köp och försäljning av andra fastigheter än bostadsfastigheter och därtill knutna jordfastigheter
70.12.14 
Köp och försäljning av obebyggda tomter avsedda för andra byggnader än bostäder
68.10.15 
Köp och försäljning av obebyggda tomter avsedda för andra byggnader än bostäder
70.20.11 
Uthyrning av bostäder
68.20.11 
Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostadsfastigheter
70.20.12 
Uthyrning av andra lokaler än bostäder
68.20.12 
Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter avsedda för andra syften än boende
70.31.11 
Förmedling av bostadsfastigheter
68.31.11 
Tjänster avseende uppdragsförvaltning av försäljning av bostadsfastigheter och därtill knutna jordfastigheter, utom andelsrättsegendom
68.31.12 
Code: 68.31.12 
Tjänster avseende uppdragsförvaltning av försäljning av andelsrättsegendom
70.31.12 
Förmedling av obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader
68.31.13 
Tjänster avseende förmedling på uppdrag av obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader
70.31.13 
Förmedling av andra fastigheter än bostadsfastigheter
68.31.14 
Tjänster avseende förmedling av andra fastigheter än bostadsfastigheter och därtill knutna jordfastigheter
70.31.14 
Förmedling av obebyggda tomter avsedda för andra byggnader än bostäder
68.31.15 
Tjänster avseende förmedling av obebyggda tomter avsedda för andra byggnader än bostäder
70.31.15 
Fastighetsvärdering
68.31.16 
Tjänster avseende värdering av fastigheter på uppdrag
70.32.11 
Uppdragsförvaltning av bostadsfastigheter
68.32.11 
Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag av bostadsfastigheter, utom andelsrättsegendom
68.32.12 
Code: 68.32.12 
Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag av andelsrättsegendom
70.32.12 
Uppdragsförvaltning av andra fastigheter än bostadsfastigheter
68.32.13 
Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag av andra fastigheter än bostadsfastigheter
70.32.13 
Fastighetsförvaltning på uppdrag (facility management) och fastighetsskötsel
81.10.10 
Fastighetsrelaterade stödtjänster
71.10.10 
Operationell leasing och uthyrning av personbilar och lätta lastbilar (högst 3 500 kg) utan förare
77.11.10 
Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon
71.21.11 
Operationell leasing och uthyrning av motorfordon för godstransport utan förare
77.12.11 
Tjänster avseende uthyrning och leasing av motorfordon för godstransport utan förare
71.21.12 
Operationell leasing och uthyrning av järnvägstransportmedel
77.39.11 
Tjänster avseende uthyrning och leasing av järnvägstransportmedel
71.21.13 
Operationell leasing och uthyrning av containrar
77.39.12 
Tjänster avseende uthyrning och leasing av behållare
71.21.14 
Operationell leasing och uthyrning av motorcyklar, husvagnar och campingbilar
77.39.13 
Tjänster avseende uthyrning och leasing av motorcyklar, husvagnar och campingbilar
71.21.15 
Operationell leasing och uthyrning av andra landtransportmedel utan förare
77.12.19 
Tjänster avseende uthyrning och leasing av andra landtransportmedel utan förare
71.22.10 
Operationell leasing och uthyrning av fartyg utan besättning
77.34.10 
Tjänster avseende uthyrning och leasing av fartyg
71.23.10 
Operationell leasing och uthyrning av luftfartyg utan besättning
77.35.10 
Tjänster avseende uthyrning och leasing av flygplan

Page 88/104  
Top