CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
37.10.10 
Returråvara av metall
38.32.29 
Returråvara av annan metall
37.10.20 
Skrotning av fartyg
38.31.11 
Skrotningstjänster avseende fartyg
37.20.10 
Returråvara av icke-metall
38.31.12 
Demonteringstjänster avseende uttjänta fordon och maskiner, exkl. fartyg och annan flytande materiel
38.32.12 
Code: 38.32.12 
Återvinningstjänster avseende annat källsorterat material än metall
38.32.31 
Code: 38.32.31 
Returråvara av glas
38.32.32 
Code: 38.32.32 
Returråvara av papper och papp
38.32.33 
Code: 38.32.33 
Returråvara av plast
38.32.34 
Code: 38.32.34 
Returråvara av gummi
38.32.35 
Code: 38.32.35 
Returråvara av textil
38.32.39 
Code: 38.32.39 
Returråvara av annan icke-metall
40.11.10 
Elektrisk energi
35.11.10 
Elektricitet
40.11.20 
Förbrukade (bestrålade) bränsleelement till kärnreaktorer
38.12.21 
Förbrukade (bestrålade) bränsleelement till kärnreaktorer
40.12.10 
Överföring av elektricitet
35.12.10 
Överföringstjänster avseende elektricitet
40.13.11 
Distribution av elektricitet
35.13.10 
Distributionstjänster avseende elektricitet
40.13.12 
Handel med elektricitet
35.14.10 
Handel med elektricitet
40.21.10 
Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, andra än petroleumgaser
35.21.10 
Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, andra än petroleumgaser
40.22.11 
Distribution av gasformiga bränslen via rörnät
35.22.10 
Distributionstjänster avseende gasformiga bränslen via rörnät
40.22.12 
Handel med gas via rörnät
35.23.10 
Handel med gas via rörnät
40.30.10 
Ång- och hetvattenförsörjning samt is- och kylvattenförsörjning
35.30.11 
Ånga och hetvatten
35.30.12 
Code: 35.30.12 
Ång- och hetvattenförsörjningstjänster via rörnät
35.30.21 
Code: 35.30.21 
Is, inklusive is för kyländamål (dvs. annat än för livsmedel)
35.30.22 
Code: 35.30.22 
Kylluft- och kylvattenförsörjningstjänster
41.00.11 
Dricksvatten
36.00.11 
Dricksvatten
41.00.12 
Icke drickbart vatten
36.00.12 
Vatten som inte är av dricksvattenkvalitet
41.00.20 
Distribution av vatten
36.00.20 
Vattenförsörjningstjänster via rörnät
36.00.30 
Code: 36.00.30 
Handel med vatten via rörnät
45.11.11 
Rivning av hus
43.11.10 
Rivning av hus och byggnader
45.11.12 
Röjning och iordningställande av byggplatser
43.12.11 
Förberedande jord- och markarbeten; röjningsarbeten
45.11.21 
Dikning
43.12.11 
Förberedande jord- och markarbeten; röjningsarbeten
43.12.12 
Code: 43.12.12 
Mark- och grundarbeten
45.11.22 
Borttagande av förorenad jord
43.12.12 
Mark- och grundarbeten
45.11.23 
Återställande av landskapet
43.12.12 
Mark- och grundarbeten
45.11.24 
Andra markarbeten
43.12.12 
Mark- och grundarbeten
45.11.30 
Iordningställande av gruvarbetsplatser
43.12.11 
Förberedande jord- och markarbeten; röjningsarbeten
45.12.10 
Markundersökning
43.13.10 
Markundersökning
45.21.11 
Byggande av en- och tvåbostadshus
41.00.10 
Bostadshus
41.00.30 
Code: 41.00.30 
Byggande av bostadshus (nybyggnation, ombyggnad och renovering)
45.21.12 
Byggande av flerbostadshus
41.00.10 
Bostadshus
41.00.30 
Code: 41.00.30 
Byggande av bostadshus (nybyggnation, ombyggnad och renovering)
45.21.13 
Byggande av lager- och industribyggnader
41.00.20 
Andra byggnader än bostadshus

Page 66/104  
Top