CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
85.20.11 
Veterinärvård för sällskapsdjur
75.00.11 
Veterinärtjänster för sällskapsdjur
85.20.12 
Annan veterinärvård
75.00.12 
Veterinärtjänster för husdjursbesättningar
75.00.19 
Code: 75.00.19 
Andra veterinärtjänster
85.31.11 
Vård och service till boende i pensionärshem o.d.
87.30.11 
Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
85.31.12 
Vård och service till fysiskt handikappade och utvecklingsstörda, på institution
87.20.11 
Tjänster avseende boende med särskild service för barn med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Tjänster avseende boende med särskild service för vuxna med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
87.30.12 
Code: 87.30.12 
Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för funktionshindrade barn och ungdomar
87.30.13 
Code: 87.30.13 
Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för funktionshindrade vuxna
85.31.13 
Vård och service till barn och ungdomar, på institution
87.90.11 
Tjänster avseende andra former av sociala insatser med boende för barn och ungdomar
85.31.14 
Vård och service till andra klienter, på institution
87.90.12 
Tjänster avseende sociala insatser med boende för misshandlade kvinnor
87.90.13 
Code: 87.90.13 
Tjänster avseende andra former av sociala insatser med boende för vuxna
85.31.15 
Andra former av omsorg och sociala tjänster med boende
87.20.11 
Tjänster avseende boende med särskild service för barn med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Tjänster avseende boende med särskild service för vuxna med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
87.90.11 
Code: 87.90.11 
Tjänster avseende andra former av sociala insatser med boende för barn och ungdomar
87.90.12 
Code: 87.90.12 
Tjänster avseende sociala insatser med boende för misshandlade kvinnor
85.32.11 
Barnomsorg inom förskola, utom institutioner för barn med funktionshinder
88.91.11 
Tjänster avseende dagbarnvård, utom institutioner för funktionshindrade barn
88.91.13 
Code: 88.91.13 
Barnvaktstjänster
85.32.12 
Dagvård för barn och ungdomar med funktionshinder
88.91.12 
Tjänster avseende dagvård för funktionshindrade barn och unga
85.32.13 
Rådgivning rörande barn
88.99.11 
Tjänster avseende övrig vägledning och rådgivning rörande barn
85.32.14 
Omsorg utanför institutioner
88.10.11 
Besöks- och stödtjänster för äldre personer
88.10.12 
Code: 88.10.12 
Tjänster avseende dagcentrum för äldre personer
88.99.12 
Code: 88.99.12 
Öppna socialvårdstjänster och hushållsrådgivning
85.32.15 
Yrkesrehabilitering
88.10.13 
Tjänster avseende yrkesmässig rehabilitering för funktionshindrade personer
88.99.13 
Code: 88.99.13 
Tjänster avseende yrkesmässig rehabilitering för arbetslösa
85.32.16 
Annan omsorg och andra sociala tjänster i öppenvård
88.10.14 
Besöks- och stödtjänster för funktionshindrade personer
88.10.15 
Code: 88.10.15 
Tjänster avseende dagcentrum för funktionshindrade vuxna
88.99.19 
Code: 88.99.19 
Tjänster avseende övriga öppna sociala insatser
90.01.11 
Drift av avloppssystem och reningsanläggningar
37.00.11 
Operativa tjänster avseende avloppssystem och reningsanläggningar
90.01.12 
Service av avloppsbrunnar och septitankar
37.00.12 
Tjänster avseende avloppsbrunnar och septitankar
90.01.20 
Avloppsslam
37.00.20 
Avloppsslam
90.02.11 
Insamling av avfall
38.11.11 
Kommunala insamlingstjänster avseende icke-farligt återvinningsbart avfall
38.11.19 
Code: 38.11.19 
Övriga insamlingstjänster avseende icke-farligt återvinningsbart avfall
38.11.21 
Code: 38.11.21 
Kommunala insamlingstjänster avseende icke-farligt, icke återvinningsbart avfall
38.11.29 
Code: 38.11.29 
Övriga insamlingstjänster avseende icke-farligt, icke återvinningsbart avfall
38.11.39 
Code: 38.11.39 
Annat icke återvinningsbart icke-farligt avfall
38.11.41 
Code: 38.11.41 
Fartyg och annan flytande materiel, avsedda att huggas upp
38.11.49 
Code: 38.11.49 
Uttjänta fordon och maskiner, andra än fartyg och annan flytande materiel, avsedda att demonteras
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Glasavfall
38.11.61 
Code: 38.11.61 
Tjänster avseende omlastning och mellanlagring av icke-farligt återvinningsbart avfall
38.11.69 
Code: 38.11.69 
Tjänster avseende omlastning och mellanlagring av annat icke-farligt avfall

Page 99/104  
Top