CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
80.42.10 
Annan vuxenutbildning
85.32.13 
Tjänster avseende yrkesinriktad gymnasieutbildning på distans
85.32.14 
Code: 85.32.14 
Tjänster avseende annan yrkesinriktad gymnasieutbildning
85.51.10 
Code: 85.51.10 
Tjänster avseende sport- och fritidsutbildning
85.59.11 
Code: 85.59.11 
Tjänster avseende språkskolor och annan språkundervisning
85.59.12 
Code: 85.59.12 
Tjänster avseende datautbildning
85.59.13 
Code: 85.59.13 
Tjänster avseende övrig yrkesutbildning
80.42.20 
Övrig utbildning m.m.
85.52.12 
Tjänster avseende musikskolor och annan musikundervisning
85.52.13 
Code: 85.52.13 
Tjänster avseende konstskolor och annan konstundervisning
85.52.19 
Code: 85.52.19 
Andra kulturella utbildningstjänster
85.59.11 
Code: 85.59.11 
Tjänster avseende språkskolor och annan språkundervisning
85.59.19 
Code: 85.59.19 
Tjänster avseende övrig utbildning
85.11.11 
Vård på kirurgikliniker
86.10.11 
Tjänster avseende vård på kirurgikliniker
85.11.12 
Vård på medicinkliniker
86.10.15 
Tjänster avseende annan sluten sjukvård som tillhandahålls av läkare
85.11.13 
Vård på gynekologi- och obstetrikkliniker
86.10.12 
Tjänster avseende vård på gynekologi- och obstetrikkliniker
85.11.14 
Vård på rehabiliteringskliniker
86.10.13 
Tjänster avseende vård på rehabiliteringskliniker
85.11.15 
Vård på psykiatriska kliniker
86.10.14 
Tjänster avseende vård på psykiatriska kliniker
85.11.16 
Annan sluten sjukvård
86.10.19 
Tjänster avseende annan sluten sjukvård
87.20.11 
Code: 87.20.11 
Tjänster avseende boende med särskild service för barn med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Tjänster avseende boende med särskild service för vuxna med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
85.12.11 
Konsultation och behandling hos allmänpraktiserande läkare
86.21.10 
Allmänpraktiserande läkares tjänster
85.12.12 
Konsultation och behandling hos specialister inom medicin och kirurgi
86.22.11 
Tjänster avseende analys och tolkning av medicinska bilder
86.22.19 
Code: 86.22.19 
Andra specialistläkartjänster inom öppenvård
85.13.11 
Tandregleringstjänster
86.23.11 
Tandregleringstjänster
85.13.12 
Annan tandvård
86.23.19 
Tjänster avseende annan tandvård
85.14.11 
Barnmorsketjänster
86.90.11 
Graviditetsrelaterade tjänster
85.14.12 
Sjukskötersketjänster
86.90.12 
Tjänster avseende sjuksköterskevård
85.14.13 
Behandling hos sjukgymnaster samt annan paramedicinsk vård inklusive homeopatisk och liknande behandling
86.90.13 
Tjänster avseende sjukgymnastik
86.90.18 
Code: 86.90.18 
Mentalhälsotjänster
86.90.19 
Code: 86.90.19 
Tjänster avseende övrig hälso- och sjukvård
85.14.14 
Ambulanstransporter och ambulanssjukvård
86.90.14 
Ambulanstjänster
85.14.15 
Vård på andra behandlingshem än sjukhus
87.10.10 
Tjänster avseende boende med sjuksköterskevård
87.20.11 
Code: 87.20.11 
Tjänster avseende boende med särskild service för barn med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Tjänster avseende boende med särskild service för vuxna med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
87.30.11 
Code: 87.30.11 
Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
87.30.12 
Code: 87.30.12 
Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för funktionshindrade barn och ungdomar
87.30.13 
Code: 87.30.13 
Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för funktionshindrade vuxna
85.14.16 
Medicinska laboratorietjänster
86.90.15 
Tjänster som tillhandahålls av medicinska laboratorier
85.14.17 
Tjänster från blod-, sperma- och transplantationsorganbanker
86.90.16 
Tjänster avseende blod-, sperma- och organbanker
85.14.18 
Övrig hälso- och sjukvård
86.90.17 
Tjänster avseende tillhandahållande av diagnostiska bilder utan tolkning
86.90.19 
Code: 86.90.19 
Tjänster avseende övrig hälso- och sjukvård

Page 98/104  
Top