CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.11.18 
Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna
10.11.15 
Kött av häst och andra hästdjur, färskt eller kylt
10.11.35 
Code: 10.11.35 
Kött av häst och andra hästdjur, fryst
15.11.19 
Inälvor och andra ätbara delar
10.11.20 
Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, färska eller kylda
10.11.39 
Code: 10.11.39 
Annat kött och ätliga slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst
15.11.21 
Skinnull
10.11.41 
Skinnull, otvättad ull (fetull), inklusive fårtvättad skinnull
15.11.24 
Hela oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur
10.11.42 
Hela oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur
15.11.25 
Övriga oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur
10.11.43 
Andra oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur
15.11.26 
Oberedda hudar och skinn av får och lamm
10.11.44 
Oberedda hudar och skinn av får eller lamm
15.11.27 
Oberedda hudar och skinn av getter och killingar
10.11.45 
Oberedda hudar och skinn av getter och killingar
15.11.30 
Fett av nötkreatur och andra oxdjur, får, getter och svin
10.11.50 
Fett av nötkreatur och andra oxdjur, får, getter eller svin
15.11.40 
Andra djurdelar, inte ätbara, inte beredda
10.11.60 
Andra djurdelar, inte ätliga, inte beredda
15.11.99 
Industriella tjänster för färskt och hållbarhetsbehandlat kött, utom fjäderfä
10.11.99 
Delar av tillverkningen av berett och hållbarhetsbehandlat kött som utförs av underleverantörer
15.12.11 
Kött och andra ätbara delar av fjäderfä, färskt eller kylt
10.12.10 
Kött av fjäderfä, färskt eller kylt
10.12.40 
Code: 10.12.40 
Ätliga slaktbiprodukter av fjäderfä
15.12.12 
Kött och andra ätbara delar av fjäderfä, fryst
10.12.20 
Kött av fjäderfä, fryst
10.12.40 
Code: 10.12.40 
Ätliga slaktbiprodukter av fjäderfä
15.12.13 
Annat kött och andra ätbara delar, inklusive kaninkött men utom grodlår
10.11.39 
Annat kött och ätliga slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst
15.12.14 
Fett av fjäderfä
10.12.30 
Fett av fjäderfä
15.12.20 
Fjädrar och skinn av fåglar med fjädrar
10.12.50 
Fjädrar och skinn av fåglar med fjädrar
15.12.99 
Industriella tjänster för fjäderfäkött, färskt och hållbarhetsbehandlat
10.12.99 
Delar av tillverkningen av berett och hållbarhetsbehandlat fjäderfäkött som utförs av underleverantörer
15.13.11 
Kött och andra ätbara djurdelar, saltade, torkade eller rökta, ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar
10.13.11 
Svinkött och styckningsdelar därav, rimmat, torkat eller rökt (bacon och skinka)
10.13.12 
Code: 10.13.12 
Nötkött, rimmat, torkat eller rökt
10.13.13 
Code: 10.13.13 
Annat kött och ätliga slaktbiprodukter, rimmat, i saltlake, torkat eller rökt (utom svin- och nötkött); ätligt mjöl av kött eller slaktbiprodukter
15.13.12 
Andra beredningar av kött, ätbara djurdelar eller blod; extrakter och safter av kött, fisk och ryggradslösa vattendjur
10.13.14 
Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod
10.13.15 
Code: 10.13.15 
Andra beredningar av kött, slaktbiprodukter eller blod, utom färdigrätter av kött och slaktbiprodukter
10.85.11 
Code: 10.85.11 
Lagad mat och färdigrätter av kött, slaktbiprodukter eller blod
10.89.14 
Code: 10.89.14 
Extrakter och safter av kött, fisk och ryggradslösa vattendjur
15.13.13 
Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga till människoföda; grevar
10.13.16 
Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga som människoföda; grevar
15.13.90 
Tillagning och annan beredning av köttvaror
10.13.91 
Tillagning och andra beredningstjänster för tillverkning av köttvaror
15.13.99 
Industriella tjänster för köttvaror
10.13.99 
Delar av tillverkningen av köttvaror som utförs av underleverantörer
15.20.11 
Fiskfiléer, annat fiskkött, fisklever och rom, färska eller kylda
10.20.11 
Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska eller kylda
10.20.12 
Code: 10.20.12 
Lever och rom av fisk, färsk eller kyld
15.20.12 
Fiskfiléer, annat fiskkött, fisklever och rom, frysta
10.20.13 
Fisk, fryst
10.20.14 
Code: 10.20.14 
Fiskfiléer, frysta
10.20.15 
Code: 10.20.15 
Fiskkött (även hackat eller malet), fryst
10.20.16 
Code: 10.20.16 
Lever och rom av fisk, fryst
15.20.13 
Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt fisk; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel
10.20.21 
Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta
10.20.22 
Code: 10.20.22 
Lever och rom av fisk, torkad, rökt, saltad eller i saltlake; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel
10.20.23 
Code: 10.20.23 
Fisk, torkad, saltad eller osaltad eller i saltlake
10.20.24 
Code: 10.20.24 
Fisk, även fiskfiléer, rökt

Page 9/104  
Top