CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
66.03.40 
Brand- och annan egendomsförsäkring
65.12.41 
Tjänster avseende brandförsäkring för egendom
65.12.49 
Code: 65.12.49 
Tjänster avseende annan egendomsförsäkring
65.20.25 
Code: 65.20.25 
Tjänster avseende brandförsäkring och annan egendomsåterförsäkring
66.03.50 
Allmän ansvarighetsförsäkring
65.12.50 
Tjänster avseende allmän ansvarighetsförsäkring
65.20.31 
Code: 65.20.31 
Tjänster avseende allmän ansvarighetsåterförsäkring
66.03.60 
Kredit- och borgensförsäkring
65.12.61 
Tjänster avseende kreditförsäkring
65.12.62 
Code: 65.12.62 
Tjänster avseende borgensförsäkring
65.20.32 
Code: 65.20.32 
Tjänster avseende kredit- och borgensåterförsäkring
66.03.71 
Assistansförsäkring
65.12.71 
Tjänster avseende rese- och assistansförsäkring
65.20.60 
Code: 65.20.60 
Tjänster avseende övrig skadeåterförsäkring
66.03.72 
Rättskyddsförsäkring
65.12.72 
Tjänster avseende rättsskyddsförsäkring
65.20.41 
Code: 65.20.41 
Tjänster avseende rättsskyddsåterförsäkring
66.03.73 
Diverse förmögenhetsförsäkringar
65.12.73 
Tjänster avseende diverse förmögenhetsförsäkringar
65.20.42 
Code: 65.20.42 
Tjänster avseende diverse förmögenhetsåterförsäkringar
66.03.80 
Övrig skadeförsäkring
65.12.90 
Tjänster avseende övrig skadeförsäkring
65.20.60 
Code: 65.20.60 
Tjänster avseende övrig skadeåterförsäkring
66.03.90 
Återförsäkring i samband skadeförsäkring
65.20.12 
Tjänster avseende olycksfallsåterförsäkring
65.20.13 
Code: 65.20.13 
Tjänster avseende sjukåterförsäkring
67.11.10 
Administrativa stödtjänster till finansförmedling
66.11.11 
Tjänster avseende drift av finansiella marknader
66.11.12 
Code: 66.11.12 
Tjänster avseende tillsyn av finansiella marknader
66.11.19 
Code: 66.11.19 
Andra administrativa stödtjänster till finansiella marknader
67.12.10 
Handel med och förvaltning av värdepapper
66.12.11 
Mäkleritjänster avseende värdepapper
66.12.12 
Code: 66.12.12 
Mäkleritjänster avseende varor
66.30.11 
Code: 66.30.11 
Tjänster avseende värdepappershantering utom förvaltning av pensionsfonder
66.30.12 
Code: 66.30.12 
Tjänster avseende förvaltning av pensionsfonder
67.13.10 
Andra stödtjänster till finansförmedling
66.12.13 
Valutatransaktioner
66.19.10 
Code: 66.19.10 
Hantering och clearing vid värdepappershandel
66.19.21 
Code: 66.19.21 
Tjänster avseende sammanslagning och förvärv
66.19.22 
Code: 66.19.22 
Tjänster avseende företagsfinansiering och riskkapital
66.19.29 
Code: 66.19.29 
Andra stödtjänster avseende investment banking
66.19.31 
Code: 66.19.31 
Notariatstjänster
66.19.32 
Code: 66.19.32 
Depåtjänster
66.19.91 
Code: 66.19.91 
Ekonomisk rådgivning
66.19.92 
Code: 66.19.92 
Hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster
66.19.99 
Code: 66.19.99 
Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondstjänster
67.20.10 
Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
66.21.10 
Risk- och skadebedömningstjänster
66.29.11 
Code: 66.29.11 
Aktuarietjänster
67.20.20 
Försäkringsmäklartjänster
66.22.10 
Tjänster som utförs av försäkringsombud och försäkringsmäklare
66.29.19 
Code: 66.29.19 
Övriga stödtjänster till försäkring och pensionsfondstjänster
70.11.11 
Markexploatering, bostadsfastigheter
41.00.10 
Bostadshus

Page 87/104  
Top