CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
34.30.20 
Diverse andra delar och tillbehör till motorfordon
29.32.30 
Diverse andra delar och tillbehör till motorfordon
34.30.30 
Säkerhetsbälten och krockkuddar samt delar och tillbehör till karosserier
29.32.20 
Säkerhetsbälten och krockkuddar samt delar och tillbehör till karosserier
34.30.90 
Montering av diverse andra delar och tillbehör till motorfordon
29.32.92 
Tjänster avseende montering av diverse andra delar och tillbehör till motorfordon
29.32.99 
Code: 29.32.99 
Delar av tillverkningen av andra delar och tillbehör till motorfordon som utförs av underleverantörer
33.12.11 
Code: 33.12.11 
Tjänster avseende reparation och underhåll av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Tjänster avseende installation av övriga maskiner för allmänt ändamål
35.11.10 
Krigsfartyg
30.11.10 
Örlogsfartyg
35.11.21 
Kryssningsfartyg, färjor och liknande fartyg för persontransport
30.11.21 
Kryssningsfartyg, utflyktsbåtar och liknande fartyg för personbefordran; färjor av alla slag
35.11.22 
Tankfartyg
30.11.22 
Tankfartyg för transport av råolja, oljeprodukter, kemikalier, kondenserad gas
35.11.23 
Kyl- och frysfartyg
30.11.23 
Kyl- och frysfartyg, exkl. tankfartyg
35.11.24 
Fartyg för godsbefordran samt fartyg för både person- och godsbefordran
30.11.24 
Lastfartyg för torrlast
35.11.31 
Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter
30.11.31 
Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter
35.11.32 
Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg
30.11.32 
Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg
35.11.33 
Mudderverk; fyrskepp, flodsprutor, pontonkranar; andra specialfartyg
30.11.33 
Mudderverk; fyrskepp, pontonkranar; andra specialfartyg
35.11.40 
Flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar
30.11.40 
Offshorefartyg och offshore-infrastruktur
35.11.50 
Flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar, sjömärken och annan flytande materiel
30.11.50 
Annan flytande materiel (inkl. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken)
35.11.60 
Fartyg och annan flytande materiel avsedda att huggas upp
38.11.41 
Fartyg och annan flytande materiel, avsedda att huggas upp
35.11.91 
Reparation och underhåll av fartyg och flytande plattformar och materiel
33.15.10 
Tjänster avseende reparation och underhåll av fartyg och båtar
35.11.92 
Ombyggnad av fartyg
30.11.91 
Ombyggnad av fartyg, flytande plattformar och materiel
30.11.99 
Code: 30.11.99 
Delar av tillverkningen av fartyg och flytande materiel som utförs av underleverantörer
35.11.93 
Utrustningsarbeten på fartyg, flytande plattformar och material
30.11.92 
Tjänster avseende utrustning av fartyg, flytande plattformar och material
30.11.99 
Code: 30.11.99 
Delar av tillverkningen av fartyg och flytande materiel som utförs av underleverantörer
35.12.11 
Segelbåtar
30.12.11 
Segelbåtar (utom uppblåsbara), med eller utan hjälpmotor
35.12.12 
Uppblåsbara fritidsbåtar
30.12.12 
Uppblåsbara fritidsbåtar
35.12.13 
Andra fritidsbåtar; roddbåtar och kanoter
30.12.19 
Andra fritidsbåtar; roddbåtar och kanoter
35.12.90 
Reparation, underhåll, ombyggnad och utrustningsarbeten på fritidsbåtar
30.12.99 
Delar av tillverkningen av fritidsbåtar som utförs av underleverantörer
33.12.11 
Code: 33.12.11 
Tjänster avseende reparation och underhåll av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Tjänster avseende reparation och underhåll av hydraulik- och pneumatikprodukter, andra pumpar, kompressorer, kranar och ventiler
33.12.13 
Code: 33.12.13 
Tjänster avseende reparation och underhåll av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
33.12.19 
Code: 33.12.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra maskiner för allmänt ändamål
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra specialmaskiner
33.15.10 
Code: 33.15.10 
Tjänster avseende reparation och underhåll av fartyg och båtar
35.20.11 
Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla
30.20.11 
Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla
35.20.12 
Dieselelektriska lok
30.20.12 
Dieselelektriska lok
35.20.13 
Andra lok; tendrar
30.20.13 
Andra lok; tendrar
35.20.20 
Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än underhålls- och servicevagnar
30.20.20 
Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än underhålls- och servicevagnar
35.20.31 
Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar, även självgående
30.20.31 
Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar, även självgående
35.20.32 
Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående; resgodsvagnar och andra specialvagnar
30.20.32 
Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående; resgodsvagnar och andra specialvagnar
35.20.33 
Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående
30.20.33 
Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående
35.20.40 
Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel; stationärt järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk trafikövervakningsutrustning
30.20.40 
Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk trafikövervakningsutrustning

Page 60/104  
Top