CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
01.25.10 
Andra levande djur
03.00.69 
Övriga vattenlevande växter och djur och produkter av dem
01.25.21 
Naturlig honung
01.49.21 
Naturlig honung
01.25.22 
Sniglar utom havssniglar, levande, färska, kylda, frysta, torkade eller saltade; grodlår, färska, kylda eller frysta
01.49.23 
Sniglar, utom havssniglar, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake
10.11.39 
Code: 10.11.39 
Annat kött och ätliga slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst
01.25.23 
Andra ätbara produkter av animaliskt ursprung
01.49.22 
Övrig obearbetad mjölk
01.49.24 
Code: 01.49.24 
Övriga ätliga produkter från djur inom animalieproduktionen
01.25.24 
Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling
01.49.25 
Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling
01.25.25 
Insektsvaxer och spermaceti (valrav)
01.49.26 
Insektsvaxer och spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade
01.25.31 
Oberedda pälsskinn utom pälsskinn av lamm
01.49.31 
Oberedda pälsskinn utom pälsskinn av lamm
01.25.32 
Oberedda pälsskinn av lamm
01.49.32 
Oberedda pälsskinn av lamm
01.25.33 
Diverse oberedda hudar och skinn
01.49.39 
Oberedda skinn av övriga djur (färska eller hållbarhetsbehandlare, men inte vidare beredda)
01.41.11 
Service till jordbruk
01.61.10 
Stödtjänster till växtodling
01.63.10 
Code: 01.63.10 
Bearbetningstjänster avseende skördade växter
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
10.39.14 
Code: 10.39.14 
Skurna och förpackade köksväxter och frukter
01.41.12 
Service till trädgårdsodling, skötsel av parker och kyrkogårdar
81.30.10 
Tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor
01.42.10 
Service till djurskötsel, utom veterinärverksamhet
01.62.10 
Stödtjänster till husdjursskötsel
01.50.10 
Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill
01.70.10 
Jakt och tjänster i anslutning härtill
94.99.19 
Code: 94.99.19 
Övriga tjänster som tillhandahålls av intresseorganisationer
02.01.11 
Massaved och sågtimmer av barrträ
02.20.11 
Massaved och sågtimmer av barrträ
02.01.12 
Massaved och sågtimmer av lövträ
02.20.12 
Massaved och sågtimmer av lövträ, utom tropiska träslag
02.01.13 
Massaved och sågtimmer av tropiska träslag
02.20.13 
Massaved och sågtimmer av tropiska träslag
02.01.14 
Brännved
02.20.14 
Brännved
02.01.15 
Annat obearbetat virke, inklusive kluvna störar och pålar
16.10.39 
Annat obearbetat virke, inklusive kluvna störar och pålar
02.01.21 
Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter
02.30.11 
Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter
02.01.22 
Schellack o.d., naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och balsamer
02.30.12 
Schellack, balsamer och andra naturliga gummiarter och hartser
02.01.30 
Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad
02.30.20 
Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad
02.01.41 
Växtdelar, gräs, mossa och lavar som är lämpliga för prydnadsändamål
01.29.20 
Julgranar, fällda
02.30.30 
Code: 02.30.30 
Växtdelar, gräs, mossa och lavar som är lämpliga för prydnadsändamål
02.01.42 
Andra vegetabiliska material som används för flätning, fyllning, stoppning, färgning eller garvning; övriga vegetabiliska produkter
01.29.30 
Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning, fyllning, stoppning, färgning eller garvning
02.30.40 
Code: 02.30.40 
Vilt växande ätliga produkter
02.01.50 
Skog på rot
02.10.30 
Skogsträd
02.01.60 
Skogsodlingsmaterial
02.10.20 
Skogsodlingsmaterial
02.02.10 
Service till skogsbruk
02.40.10 
Stödtjänster till skogsbruk
05.00.11 
Levande fisk
03.00.1 
Levande fisk
03.00.11 
Code: 03.00.11 
Levande akvariefisk
03.00.12 
Code: 03.00.12 
Levande saltvattensfisk, ej odlad
03.00.13 
Code: 03.00.13 
Levande sötvattensfisk, ej odlad
03.00.14 
Code: 03.00.14 
Levande saltvattensfisk, odlad
03.00.15 
Code: 03.00.15 
Levande sötvattensfisk, odlad

Page 6/104  
Top