CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
32.30.51 
Delar och tillbehör till ljud- och videoanläggningar
26.11.40 
Övriga delar till elektronrör och andra elektroniska komponenter
26.40.51 
Code: 26.40.51 
Delar och tillbehör till ljud- och videoanläggningar
32.30.52 
Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar till radiomottagare och radiosändare; delar till radarutrustning
26.30.40 
Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar till radio- och tv-sändare och tv-kameror
26.40.52 
Code: 26.40.52 
Delar till radiomottagare och radiosändare
26.51.81 
Code: 26.51.81 
Delar till radarapparater och apparater för radionavigering
32.30.91 
Installation av radio-, TV- och videoutrustning för professionellt bruk
33.20.42 
Tjänster avseende installation av elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk
32.30.92 
Reparation och underhåll av radio-, TV- och videoutrustning för professionellt bruk
33.13.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk
95.12.10 
Code: 95.12.10 
Tjänster avseende reparation av kommunikationsutrustning
32.30.99 
Industriella tjänster för radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och videosignaler
26.40.99 
Delar av tillverkningen av hemelektronik som utförs av underleverantörer
33.10.11 
Apparater baserade på utnyttjande av röntgen-, alfa-, beta- eller gammastrålar
26.60.11 
Apparater baserade på utnyttjande av röntgen-, alfa-, beta- eller gammastrålar
33.10.12 
Apparater för elektrodiagnostik och apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus
26.60.12 
Apparater för elektrodiagnostik, för medicinskt bruk
26.60.13 
Code: 26.60.13 
Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus, för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
33.10.13 
Andra instrument och apparater för dentalt bruk
32.50.11 
Instrument och apparater för dentalt bruk
33.10.14 
Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för laboratoriebruk
32.50.12 
Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för laboratoriebruk
33.10.15 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
33.10.16 
Terapeutiska instrument och apparater; andningsapparater
32.50.21 
Terapeutiska instrument och apparater; andningsapparater
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Skyddshjälmar och andra säkerhetsprodukter
32.99.59 
Code: 32.99.59 
Övriga artiklar, ej hänförliga till andra grupper
33.10.17 
Konstgjorda leder; ortopediska artiklar; konstgjorda tänder; tandprotesartiklar; andra konstgjorda kroppsdelar
32.50.22 
Konstgjorda leder; ortopediska artiklar; konstgjorda tänder; tandprotesartiklar; andra konstgjorda kroppsdelar
33.10.18 
Hörapparater; hjärtstimulatorer (pacemakers); delar till dessa; delar och tillbehör till proteser och ortopediska artiklar
26.60.14 
Pacemakrar; hörapparater
32.50.23 
Code: 32.50.23 
Delar till dessa; delar och tillbehör till proteser och ortopediska artiklar
33.10.20 
Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk; frisörstolar och liknande stolar samt delar till dessa
31.00.13 
Andra sittmöbler
32.50.30 
Code: 32.50.30 
Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk; frisörstolar och liknande stolar samt delar till dessa
33.10.91 
Installation av medicinsk och kirurgisk utrustning och apparater
33.20.41 
Tjänster avseende installation av medicinsk utrustning samt precisionsinstrument och optiska instrument för yrkesmässig användning
33.10.92 
Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustning och apparater
33.13.12 
Tjänster avseende reparation och underhåll av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
33.10.99 
Industriella tjänster för medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning
26.60.91 
Tjänster i samband med tillverkning av medicinska instrument
26.60.99 
Code: 26.60.99 
Delar av tillverkningen av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning som utförs av underleverantörer
32.50.99 
Code: 32.50.99 
Delar av tillverkningen av medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning som utförs av underleverantörer
33.20.11 
Kompasser; andra instrument och apparater för navigering
26.51.11 
Kompasser; andra instrument och apparater för navigering
33.20.12 
Instrument och apparater för lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi och geofysik
26.51.12 
Avståndsmätare, teodoliter och takymetrar; andra instrument och apparater för lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi och geofysik
33.20.20 
Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering och radiostyrning
26.51.20 
Radarapparater och apparater för radionavigering
33.20.3 
Precisionsvågar; rit- och räkneinstrument samt instrument för längdmätning och liknande
32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
33.20.31 
Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre
26.51.31 
Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
33.20.32 
Ritbord- och ritapparater, andra ritinstrument och räkneinstrument
26.51.32 
Ritbord och ritapparater, andra ritinstrument och räkneinstrument
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Tjänster avseende installation av andra specialmaskiner
33.20.33 
Instrument för manuell längdmätning
26.51.33 
Övriga instrument för manuell längdmätning (t.ex. mikrometrar och skjutmått)
28.29.39 
Code: 28.29.39 
Andra vågar och annan mätutrustning
33.20.4 
Instrument för mätning av elektriska storheter och för mätning av joniserande strålning
32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
33.20.41 
Instrument och apparater för mätning eller påvisande av joniserande strålning
26.51.41 
Instrument och apparater för mätning eller påvisande av joniserande strålning

Page 56/104  
Top