CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
24.14.14 
Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade
20.14.14 
Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade
24.14.15 
Andra derivat av kolväten
20.14.19 
Andra derivat av kolväten
24.14.21 
Tekniska fettalkoholer
20.14.21 
Tekniska fettalkoholer
24.14.22 
Monoalkoholer
20.14.22 
Monoalkoholer
24.14.23 
Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat av sådana alkoholer
20.14.23 
Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat av sådana alkoholer
24.14.24 
Fenoler och fenolalkoholer samt derivat av sådana alkoholer
20.14.24 
Fenoler och fenolalkoholer samt derivat av sådana alkoholer
24.14.31 
Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering
20.14.31 
Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering
24.14.32 
Mättade acykliska monokarboxylsyror samt derivat av dessa syror
20.14.32 
Mättade acykliska monokarboxylsyror samt derivat av dessa syror
24.14.33 
Omättade acykliska monokarboxylsyror, acykliska cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt derivat av dessa syror
20.14.33 
Omättade acykliska monokarboxylsyror, acykliska cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt derivat av dessa syror
24.14.34 
Aromatiska polykarboxylsyror och karboxylsyror med annan oxygenfunktion; derivat av sådana syror, med undantag av salicylsyra och salter av salicylsyra
20.14.34 
Aromatiska polykarboxylsyror och karboxylsyror med annan syrefunktion; derivat av sådana syror, med undantag av salicylsyra och salter av salicylsyra
24.14.41 
Föreningar med aminofunktionalitet
20.14.41 
Föreningar med aminofunktion
24.14.42 
Aminoföreningar med syrefunktionalitet, utom lysin och glutaminsyra
20.14.42 
Aminoföreningar med syrefunktion, utom lysin och glutaminsyra
24.14.43 
Ureiner; föreningar med karboximidfunktionalitet, föreningar med nitrilfunktionalitet; derivat av dessa föreningar
20.14.43 
Ureiner; föreningar med karboximidfunktion, föreningar med nitrilfunktion; derivat av dessa föreningar
24.14.44 
Andra föreningar med nitrogenfunktionalitet
20.14.44 
Andra föreningar med nitrogenfunktion
24.14.51 
Svavelorganiska föreningar och andra metallorganiska och ickemetallorganiska föreningar
20.14.51 
Svavelorganiska föreningar och andra metallorganiska och ickemetallorganiska föreningar
24.14.52 
Andra heterocykliska föreningar; nukleinsyror och salter av nukleinsyror
20.14.52 
Övriga heterocykliska föreningar; nukleinsyror och salter av nukleinsyror
24.14.53 
Estrar av fosforsyra och av andra oorganiska syror samt salter av dessa syror; derivat av sådana föreningar
20.14.53 
Estrar av fosforsyra och av andra oorganiska syror (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) samt salter av dessa syror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
24.14.61 
Föreningar med aldehydfunktionalitet
20.14.61 
Föreningar med aldehydfunktion
24.14.62 
Föreningar med keton- eller kinonfunktionalitet
20.14.62 
Föreningar med keton- eller kinonfunktion
24.14.63 
Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och hemiacetaler samt derivat av sådana föreningar
20.14.63 
Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och hemiacetaler samt derivat av sådana föreningar
24.14.64 
Andra enzymer och organiska föreningar
20.14.64 
Andra enzymer och organiska föreningar
24.14.71 
Derivat av vegetabiliska produkter eller av hartsprodukter
20.14.71 
Derivat av vegetabiliska produkter eller av hartsprodukter
24.14.72 
Träkol
20.14.72 
Träkol
24.14.73 
Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol; beck och tjära
19.10.30 
Beck och beckkoks
20.14.73 
Code: 20.14.73 
Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol samt liknande produkter
24.14.80 
Avfallslut från massatillverkning
20.14.80 
Avfallslut från massatillverkning
24.14.99 
Industriella tjänster för andra organiska baskemikalier
20.14.99 
Delar av tillverkningen av andra organiska baskemikalier som utförs av underleverantörer
24.15.10 
Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra; ammoniak
20.15.10 
Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra; ammoniak
24.15.20 
Ammoniumklorid; nitriter; kaliumnitrat; ammoniumkarbonater
20.13.43 
Karbonater
20.15.20 
Code: 20.15.20 
Ammoniumklorid; nitriter
20.15.76 
Code: 20.15.76 
Kaliumnitrater
24.15.30 
Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska
20.15.31 
Urea
20.15.32 
Code: 20.15.32 
Ammoniumsulfat
20.15.33 
Code: 20.15.33 
Ammoniumnitrat
20.15.34 
Code: 20.15.34 
Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat
20.15.35 
Code: 20.15.35 
Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan
20.15.39 
Code: 20.15.39 
Andra kvävegödselmedel och kväveblandningar
24.15.40 
Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska
20.15.41 
Superfosfater
20.15.49 
Code: 20.15.49 
Andra fosforgödselmedel
24.15.50 
Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska
20.15.51 
Kaliumklorid

Page 27/104  
Top