CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
23.30.90 
Bearbetning av atomavfall
20.13.14 
Obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer
24.46.99 
Code: 24.46.99 
Delar av framställningen av kärnbränslematerial som utförs av underleverantörer
38.22.11 
Code: 38.22.11 
Tjänster avseende behandling av kärnavfall
38.22.21 
Code: 38.22.21 
Tjänster avseende bortskaffande av kärnavfall
24.11.11 
Hydrogen (väte), argon och andra ädelgaser, nitrogen (kväve) och oxygen (syre)
20.11.11 
Hydrogen (väte), argon och andra ädelgaser, nitrogen (kväve) och oxygen (syre)
24.11.12 
Koldioxid (kolsyra) och andra oorganiska oxygenföreningar av ickemetaller
20.11.12 
Koldioxid (kolsyra) och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller
24.11.13 
Flytande och komprimerad luft
20.11.13 
Flytande respektive komprimerad luft
24.11.99 
Industriella tjänster för industrigaser
20.11.99 
Delar av industrigasframställningen som utförs av underleverantörer
24.12.11 
Zinkoxid, zinkperoxid; titanoxid
20.12.11 
Zinkoxid, zinkperoxid; titanoxid
24.12.12 
Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar
20.12.12 
Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar
24.12.13 
Oxider, hydroxider och peroxider av andra metaller
20.12.19 
Oxider, peroxider och hydroxider av andra metaller
24.12.21 
Syntetiska organiska färgämnen och substratpigment på basis av sådana färgämnen
20.12.21 
Syntetiska organiska färgämnen av vegetabiliskt ursprung och preparat på basis av sådana färgämnen; syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som optiska vitmedel eller som luminoforer; substratpigment och preparat på basis av substratpigment
24.12.22 
Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner) och derivat av garvsyror; färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung
20.12.22 
Garvämnesextrakt av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror; färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung
24.12.23 
Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garvningspreparat
20.12.23 
Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garvningspreparat; enzymatiska garveripreparat
24.12.24 
Andra färgämnen; oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer
20.12.24 
Andra färgämnen; oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer
24.12.99 
Industriella tjänster för färgämnen
20.12.99 
Delar av tillverkningen av färgämnen som utförs av underleverantörer
24.13.11 
Metalloider
20.13.21 
Metalloider
24.13.12 
Halogen- och svavelföreningar av ickemetaller
20.13.22 
Halogen- och svavelföreningar av ickemetaller
24.13.13 
Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium; kvicksilver
20.13.23 
Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium; kvicksilver
24.13.14 
Hydrogenklorid; oleum (rykande svavelsyra); fosforpentoxid; andra oorganiska syror; kiseldioxid och svaveldioxid
20.13.24 
Hydrogenklorid: oleum (rykande svavelsyra); fosforpentoxid; andra oorganiska syror; kiseldioxid och svaveldioxid
24.13.15 
Oxider, hydroxider och peroxider; hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen
20.13.25 
Oxider, hydroxider och peroxider; hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen
24.13.21 
Metallhalogenider
20.13.31 
Metallhalogenider
24.13.22 
Hypokloriter, klorater och perklorater
20.13.32 
Hypokloriter, klorater och perklorater
24.13.31 
Sulfider, sulfiter och sulfater
20.13.41 
Sulfider, sulfiter och sulfater
24.13.32 
Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter), fosfater och polyfosfater
20.13.42 
Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter), fosfater, polyfosfater och nitrater (utom kalium)
24.13.33 
Karbonater
20.13.43 
Karbonater
24.13.41 
Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror; ädla metaller i kolloidal form
20.13.51 
Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror; ädla metaller i kolloidal form
24.13.42 
Andra oorganiska föreningar, inklusive destillerat vatten; amalgamer, utom amalgamer av ädla metaller
20.13.52 
Övriga oorganiska föreningar, inklusive destillerat vatten; amalgamer, utom amalgamer av ädla metaller
24.13.51 
Icke radioaktiva isotoper; föreningar av sådana isotoper
20.13.61 
Icke radioaktiva isotoper och föreningar av sådana isotoper (inklusive tungt vatten)
24.13.52 
Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider; fulminater, cyanater och tiocyanater; silikater; borater; peroxoborater (perborater); andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror
20.13.62 
Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider; fulminater, cyanater och tiocyanater; silikater; borater; peroxoborater (perborater); andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror
24.13.53 
Hydrogenperoxid (väteperoxid)
20.13.63 
Väteperoxid
24.13.54 
Fosfider; karbider; hydrider; nitrider, azider, silicider och borider
20.13.64 
Fosfider, karbider, hydrider, nitrider, azider, silicider och borider
24.13.55 
Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium
20.13.65 
Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium
24.13.56 
Raffinerat svavel, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel
20.13.66 
Svavel, utom sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel
24.13.57 
Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider
20.13.67 
Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider
24.13.58 
Piezoelektrisk kvarts; andra syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar
20.13.68 
Piezoelektrisk kvarts; andra syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar
24.13.99 
Industriella tjänster för andra oorganiska baskemikalier
20.13.99 
Delar av tillverkningen av andra oorganiska baskemikalier som utförs av underleverantörer
24.14.11 
Acykliska kolväten
20.14.11 
Acykliska kolväten
24.14.12 
Cykliska kolväten
20.14.12 
Cykliska kolväten
24.14.13 
Klorderivat av acykliska kolväten
20.14.13 
Klorderivat av acykliska kolväten

Page 26/104  
Top