CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.87.15 
Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
82.30.12 
Služby spojené s organizovaním obchodných výstav
74.87.16 
Konzultačné služby, iné ako technické i.n.
74.90.13 
Environmentálne konzultačné služby
74.90.19 
Code: 74.90.19 
Ostatné vedecké a technické konzultačné služby i. n.
74.87.17 
Ostatné podnikateľské služby i.n.
58.11.60 
Licenčné služby pri výrobe kníh
58.12.30 
Code: 58.12.30 
Licenčné služby pri používaní katalógov a adresárov
58.14.40 
Code: 58.14.40 
Licenčné služby pri výrobe časopisov a periodík
58.19.30 
Code: 58.19.30 
Licenčné služby pre ostatné tlačoviny
58.21.40 
Code: 58.21.40 
Licenčné služby na právo používať počítačové hry
58.29.50 
Code: 58.29.50 
Licenčné služby na právo používať počítačový softvér
59.20.40 
Code: 59.20.40 
Licenčné služby na právo používať akustické originály
63.99.10 
Code: 63.99.10 
Informačné služby i. n.
63.99.20 
Code: 63.99.20 
Pôvodné kompilácie faktov/informácií
74.90.20 
Code: 74.90.20 
Ostatné odborné, technické a obchodné služby i. n.
77.40.11 
Code: 77.40.11 
Licenčné služby oprávňujúce používať patenty
77.40.12 
Code: 77.40.12 
Licenčné služby oprávňujúce používať obchodné značky a koncesie
77.40.13 
Code: 77.40.13 
Licenčné služby na právo skúmať a hodnotiť minerály
77.40.19 
Code: 77.40.19 
Licenčné služby oprávňujúce používať iné produkty duševného vlastníctva okrem prác chránených autorskými právami
82.99.11 
Code: 82.99.11 
Poskytovanie doslovných správ a tesnopis
82.99.19 
Code: 82.99.19 
Ostatné rozličné podporné podnikateľské služby i. n.
75.11.11 
Výkonné a legislatívne činnosti
84.11.11 
Výkonné a legislatívne služby
75.11.12 
Finančné a rozpočtové činnosti
84.11.12 
Finančné a rozpočtové služby
75.11.13 
Všeobecné hospodárske a sociálne plánovanie a štatistické služby
84.11.13 
Všeobecné hospodárske a sociálne plánovanie a štatistické služby
75.11.14 
Vládne služby pre základný výskum
84.11.14 
Účasť vlády na základnom výskume
75.11.15 
Ostatné správne činnosti vlády i.n.
84.11.19 
Ostatné všeobecné verejné služby
75.12.11 
Administratívne vzdelávacie služby
84.12.11 
Administratívne vzdelávacie služby
75.12.12 
Administratívne služby zdravotnej starostlivosti
84.12.12 
Administratívne služby zdravotnej starostlivosti
75.12.13 
Administratívne služby pre bytovú výstavbu a spoločenské vybavenie
84.12.13 
Administratívne služby v oblasti bývania a všeobecného rozvoja spoločnosti
75.12.14 
Administratívne rekreačné, kultúrne a náboženské služby
84.12.14 
Administratívne služby v oblasti rekreačnej, kultúrnej a náboženskej
75.13.11 
Administratívne služby súvisiace s poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom, rybárstvom a poľovníctvom
84.13.11 
Administratívne služby v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva
75.13.12 
Administratívne služby súvisiace s palivami a energetikou
84.13.12 
Administratívne služby v oblasti palív a energetiky
75.13.13 
Administratívne služby súvisiace baníctvom a nerastnými zdrojmi, výrobou a výstavbou
84.13.13 
Administratívne služby v oblasti baníctva a nerastného bohatstva, spracovateľského priemyslu a stavebníctva
75.13.14 
Administratívne služby súvisiace s dopravou a telekomunikáciami
82.99.19 
Ostatné rozličné podporné podnikateľské služby i. n.
84.13.14 
Code: 84.13.14 
Administratívne služby v oblasti dopravy a komunikácií
75.13.15 
Administratívne služby súvisiace s distribučnými a stravovacími obchodnými odvetviami, hotelmi a reštauráciami
84.13.15 
Administratívne služby v oblasti distribučnej a zásobovacej činnosti obchodu, hotelov a reštaurácií
75.13.16 
Administratívne služby súvisiace s cestovným ruchom
84.13.16 
Administratívne služby v oblasti cestovného ruchu
75.13.17 
Administratívne služby pre rozvoj viacúčelových projektov
84.13.17 
Administratívne služby v oblasti rozvoja viacúčelových projektov
75.13.18 
Všeobecné administratívne ekonomické, obchodné služby a služby súvisiace s pracovnými silami
84.13.18 
Všeobecné administratívne služby v oblasti ekonomiky, obchodu a pracovných záležitostí
75.14.11 
Všeobecné personálne služby pre vládu
84.11.21 
Všeobecné personálne služby pre vládu
75.14.12 
Ostatné všeobecné služby pre vládu i.n.
81.10.10 
Kombinované pomocné služby v zariadeniach zákazníka
84.11.29 
Code: 84.11.29 
Ostatné vedľajšie služby pre vládu

Page 96/104  
Top