CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.71.15 
Ventilátory a ventilačné alebo recirkulačné odsávače pre domácnosť
28.25.20 
Ventilátory (okrem stolových), dlážkové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné ventilátory
29.71.21 
Elektromechanické domáce spotrebiče so vstavaným elektrickým motorom
27.51.21 
Elektromechanické prístroje pre domácnosť s elektrickým motorom
29.71.22 
Holiace strojčeky, depilačné prístroje a strojčeky na strihanie vlasov, so vstavaným elektrickým motorom
27.51.22 
Holiace strojčeky, depilačné prístroje a strojčeky na strihanie vlasov s elektrickým motorom
29.71.23 
Elektrotepelné prístroje na úpravu vlasov alebo sušiče vlasov; elektrické žehličky
27.51.23 
Elektrotepelné prístroje na úpravu vlasov alebo sušiče vlasov; elektrické žehličky
29.71.24 
Ostatné elektrotepelné zariadenia
27.51.24 
Ostatné elektrotepelné prístroje
29.71.25 
Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače
27.51.25 
Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače
29.71.26 
Elektrické zariadenia na ohrev miestností a elektrické zariadenia na ohrev pôdy
27.51.26 
Elektrické prístroje na vykurovanie miestností a elektrické prístroje na vykurovanie dlážok
29.71.27 
Mikrovlné rúry
27.51.27 
Mikrovlné rúry
29.71.28 
Ostatné rúry; pece, varné dosky, varné telieska; grily, opekače
27.51.28 
Ostatné rúry; pece, varné dosky, varné telesá; grily, opekače
29.71.29 
Elektrické vykurovacie odpory
27.51.29 
Elektrické vykurovacie odpory
29.71.30 
Časti a súčasti elektrických domácich spotrebičov
27.51.30 
Časti a súčasti elektrických prístrojov pre domácnosť
29.71.90 
Inštalácie, opravy a údržba profesionálnych elektrických spotrebičov skupiny 29.71
33.12.19 
Oprava a údržba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Inštalácie ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
29.71.99 
Priemyselné práce pri výrobe elektrických domácich spotrebičov
27.51.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektrických prístrojov pre domácnosť
29.72.11 
Domáce spotrebiče na varenie a ohrievače tanierov, zo železa alebo ocele alebo z medi, neelektrické
27.52.11 
Domáce spotrebiče na varenie a ohrievanie tanierov zo železa, ocele alebo z medi, neelektrické
29.72.12 
Ostatné domáce spotrebiče, na plyn alebo na plyn a súčasne iné palivá, na kvapalné alebo tuhé palivo
27.52.12 
Ostatné neelektrické zariadenia a prístroje pre domácnosť na plynné palivá, na plynné a súčasne iné palivá, na kvapalné alebo tuhé palivá
29.72.13 
Ohrievače vzduchu alebo rozvodné zariadenia horúceho vzduchu i.n., zo železa alebo ocele, neelektrické
27.52.13 
Ohrievače vzduchu alebo rozvodné zariadenia horúceho vzduchu i. n. zo železa alebo ocele, neelektrické
29.72.14 
Ohrievače vody, prietokové alebo zásobníkové, neelektrické
27.52.14 
Ohrievače vody, prietokové alebo zásobníkové, neelektrické
29.72.20 
Časti a súčasti kachlí, sporákov, ohrievačov tanierov a obdobných neelektrických domácich spotrebičov
27.52.20 
Časti a súčasti kachlí, sporákov, ohrievačov tanierov a podobných neelektrických kuchynských prístrojov pre domácnosť
29.72.99 
Priemyselné práce pri výrobe neelektrických domácich spotrebičov
27.52.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby neelektrických prístrojov pre domácnosť
30.01.11 
Automatické písacie stroje a stroje na spracovanie textu
28.23.11 
Písacie stroje a stroje na spracovanie textu
30.01.12 
Ostatné písacie stroje
28.23.11 
Písacie stroje a stroje na spracovanie textu
30.01.13 
Počítacie a účtovacie stroje, registračné pokladnice a obdobné stroje vybavené počítacím zariadením
28.23.12 
Elektronické kalkulačky a vreckové prístroje na záznam, vyvolanie a zobrazenie údajov s výpočtovými funkciami
28.23.13 
Code: 28.23.13 
Účtovacie stroje, registračné pokladnice, frankovacie stroje, stroje na vydávanie lístkov a podobné stroje vybavené počítacím zariadením
30.01.14 
Časti, súčasti a príslušenstvo písacích strojov a počítacích strojov
28.23.24 
Časti, súčasti a príslušenstvo písacích strojov a počítacích strojov
30.01.21 
Fotokopírovacie prístroje s optickým alebo kontaktným systémom a termokopírovacie prístroje
26.20.16 
Vstupné alebo výstupné jednotky, tiež obsahujúce pod spoločným krytom aj pamäťové jednotky
26.20.18 
Code: 26.20.18 
Jednotky s dvoma alebo viacerými nasledujúcimi funkciami: tlačenie, snímanie, kopírovanie, faxovanie
28.23.21 
Code: 28.23.21 
Fotokopírovacie prístroje s optickým alebo kontaktným systémom a termokopírovacie prístroje
30.01.22 
Ofsetové tlačiarenské stroje, na hárkovú tlač, kancelárskeho typu
28.23.22 
Ofsetové tlačiarenské stroje na hárkovú tlač kancelárskeho typu
30.01.23 
Ostatné kancelárske stroje
26.20.12 
Terminály POS, ATM a podobné zariadenia, ktoré sa dajú napojiť na zariadenia na spracovanie údajov alebo na sieť
26.20.16 
Code: 26.20.16 
Vstupné alebo výstupné jednotky, tiež obsahujúce pod spoločným krytom aj pamäťové jednotky
28.23.23 
Code: 28.23.23 
Ostatné kancelárske stroje
30.01.24 
Časti, súčasti a príslušenstvo ostatných kancelárskych strojov
28.23.25 
Časti, súčasti a príslušenstvo ostatných kancelárskych strojov
30.01.25 
Časti, súčasti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov
28.23.26 
Časti, súčasti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov
30.01.90 
Inštalácie kancelárskych strojov
33.20.21 
Inštalácie kancelárskych a účtovníckych strojov
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Inštalácie ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
30.01.99 
Priemyselné práce pri výrobe kancelárskych strojov a ich častí
28.23.91 
Služby súvisiace s výrobou kancelárskych a účtovníckych strojov (okrem počítačov a periférnych zariadení)
28.23.99 
Code: 28.23.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
30.02 
Počítače a iné zariadenia na spracovanie informácií
33.13.19 
Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov

Page 50/104  
Top