CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
85.20.11 
Veterinárne služby pre domáce zvieratá
75.00.11 
Veterinárne služby pre domáce zvieratá
85.20.12 
Ostatné veterinárne služby
75.00.12 
Veterinárne služby pre hospodárske zvieratá
75.00.19 
Code: 75.00.19 
Ostatné veterinárne služby
85.31.11 
Sociálna starostlivosť o starých ľudí poskytovaná prostredníctvom ústavov
87.30.11 
Sociálna starostlivosť v pobytových zariadeniach pre staršie osoby
85.31.12 
Sociálna starostlivosť o telesne alebo duševne postihnutých poskytovaná prostredníctvom ústavov
87.20.11 
Starostlivosť v pobytových zariadeniach pre deti týrané, s mentálnym postihnutím, duševne choré a závislé od návykových látok
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Starostlivosť v pobytových zariadeniach pre dospelé osoby týrané, s mentálnym postihnutím, duševne choré a závislé od návykových látok
87.30.12 
Code: 87.30.12 
Sociálna starostlivosť v pobytových zariadeniach pre deti a mládež so zdravotným postihnutím
87.30.13 
Code: 87.30.13 
Sociálna starostlivosť v pobytových zariadeniach pre deti a dospelé osoby
85.31.13 
Sociálna starostlivosť o deti a mládež poskytovaná prostredníctvom ústavov
87.90.11 
Ostatné služby sociálnej pomoci s ubytovaním pre deti a mládež
85.31.14 
Sociálna starostlivosť poskytovaná prostredníctvom ústavov ostatným klientom
87.90.12 
Služby sociálnej pomoci s ubytovaním pre týrané ženy
87.90.13 
Code: 87.90.13 
Ostatné služby sociálnej pomoci s ubytovaním pre dospelé osoby
85.31.15 
Ostatné sociálne (opatrovateľské) služby ubytovaním i.n.
87.20.11 
Starostlivosť v pobytových zariadeniach pre deti týrané, s mentálnym postihnutím, duševne choré a závislé od návykových látok
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Starostlivosť v pobytových zariadeniach pre dospelé osoby týrané, s mentálnym postihnutím, duševne choré a závislé od návykových látok
87.90.11 
Code: 87.90.11 
Ostatné služby sociálnej pomoci s ubytovaním pre deti a mládež
87.90.12 
Code: 87.90.12 
Služby sociálnej pomoci s ubytovaním pre týrané ženy
85.32.11 
Denná starostlivosť o deti, okrem dennej starostlivosti o postihnuté deti
88.91.11 
Celodenná starostlivosť o deti okrem starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím
88.91.13 
Code: 88.91.13 
Opatrovanie detí
85.32.12 
Denná starostlivosť o postihnuté deti a mládež
88.91.12 
Celodenná starostlivosť o deti a mládež so zdravotným postihnutím
85.32.13 
Konzultačné a poradenské služby i.n. týkajúce sa detí
88.99.11 
Poradenské a výchovné služby i. n., zamerané na deti
85.32.14 
Sociálna starostlivosť, ktorá sa neposkytuje prostredníctvom ústavov
88.10.11 
Služby týkajúce sa návštev a pomoci starším osobám
88.10.12 
Code: 88.10.12 
Celodenná starostlivosť o staršie osoby
88.99.12 
Code: 88.99.12 
Sociálna pomoc bez ubytovania
85.32.15 
Odborná rehabilitácia
88.10.13 
Rehabilitačné služby pre osoby so zdravotným postihnutím
88.99.13 
Code: 88.99.13 
Služby profesionálnej adaptácie pre nezamestnaných
85.32.16 
Ostatné sociálne (opatrovateľské) služby bez ubytovania i.n.
88.10.14 
Návšteva a pomoc invalidom
88.10.15 
Code: 88.10.15 
Celodenná starostlivosť o dospelé osoby so zdravotným postihnutím
88.99.19 
Code: 88.99.19 
Ostatné sociálne služby bez ubytovania i. n.
90.01.11 
Odvoz a čistenie odpadových vôd
37.00.11 
Likvidácia a čistenie odpadových vôd
90.01.12 
Čistenie žúmp a septikov
37.00.12 
Čistenie žúmp a septikov
90.01.20 
Splaškové kaly
37.00.20 
Kanalizačné kaly
90.02.11 
Odvoz odpadkov
38.11.11 
Zber komunálneho recyklovateľného odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný
38.11.19 
Code: 38.11.19 
Zber ostatného recyklovateľného odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný
38.11.21 
Code: 38.11.21 
Zber komunálneho nerecyklovateľného odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný
38.11.29 
Code: 38.11.29 
Zber ostatného nerecyklovateľného odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný
38.11.39 
Code: 38.11.39 
Ostatný nerecyklovateľný odpad, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný
38.11.41 
Code: 38.11.41 
Lode, člny a ostatné plavidlá určené do šrotu
38.11.49 
Code: 38.11.49 
Vraky iné ako lode, člny a plavidlá na demontáž
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Sklenený odpad
38.11.61 
Code: 38.11.61 
Preprava recyklovateľného odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný
38.11.69 
Code: 38.11.69 
Preprava ostatného odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný

Page 99/104  
Top