CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
75.14.12 
Ostatné všeobecné služby pre vládu i.n.
91.01.12 
Služby archívov
75.21.11 
Administratívne služby týkajúce sa zahraničných vzťahov, diplomatické a konzulárne služby v zahraničí
84.21.11 
Administratívne služby týkajúce sa zahraničných vzťahov, diplomatické a konzulárne služby v zahraničí
75.21.12 
Služby v oblasti hospodárskej pomoci
84.21.12 
Služby spojené so zahraničnou hospodárskou pomocou
88.99.19 
Code: 88.99.19 
Ostatné sociálne služby bez ubytovania i. n.
75.21.13 
Služby v oblasti zahraničnej vojenskej pomoci
84.21.13 
Služby spojené so zahraničnou vojenskou pomocou
75.22.11 
Vojenská obrana
84.22.11 
Služby vojenskej obrany
75.22.12 
Civilná obrana
84.22.12 
Služby civilnej obrany
75.23.11 
Administratívne služby týkajúce sa súdov
84.23.11 
Administratívne služby súdov a prokuratúr
75.23.12 
Administratívne služby súvisiace s väzbou a rehabilitáciou zločincov
84.23.12 
Administratívne služby spojené s väzbou alebo rehabilitáciou delikventov
75.24.11 
Policajné služby
84.24.11 
Policajná služba
75.24.12 
Ostatné poriadkové a bezpečnostné služby
84.24.19 
Ostatné služby spojené so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti
75.25.11 
Protipožiarne zásahy a protipožiarna ochrana
84.25.11 
Boj s požiarmi a prevencia
75.25.12 
Ostatné služby hasičských zborov
84.25.19 
Ostatné záchranárske služby
75.30.11 
Povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa nemocenských dávok, podpory v materstve alebo dočasnej práceneschopnosti
84.30.11 
Povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa nemocenských dávok, podpory v materstve alebo dočasnej práceneschopnosti
75.30.12 
Povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa systémov dôchodkového zabezpečenia štátnych zamestnancov; starobného dôchodku, invalidného dôchodku a vdovského a sirotského dôchodku, iného ako pre štátnych zamestnancov
84.30.12 
Povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa systémov dôchodkového zabezpečenia; starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok
75.30.13 
Povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa podpory v nezamestnanosti
84.30.13 
Povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa podpory v nezamestnanosti
75.30.14 
Povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa rodinných a detských prídavkov
84.30.14 
Povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa rodinných prídavkov a prídavkov na deti
80.10.11 
Predškolské zariadenia
85.10.10 
Predškolské vzdelávanie
80.10.12 
Ostatné základné školy
85.20.11 
Základné vzdelávanie online
85.20.12 
Code: 85.20.12 
Ostatné služby základného vzdelávania
80.21.11 
Prvý stupeň všeobecných stredných škôl
85.31.11 
Nižšie všeobecné stredoškolské vzdelávanie online
85.31.12 
Code: 85.31.12 
Iné vyššie všeobecné stredoškolské vzdelávanie
80.21.12 
Druhý stupeň všeobecných stredných škôl
85.31.13 
Vyššie všeobecné stredoškolské vzdelávanie online
85.31.14 
Code: 85.31.14 
Ostatné vyššie všeobecné stredoškolské vzdelávanie
80.22.10 
Technické a odborné stredné školy
85.32.11 
Nižšie technické a odborné stredoškolské vzdelávanie
85.32.12 
Code: 85.32.12 
Vyššie technické a odborné stredoškolské vzdelávanie
80.30.11 
Pomaturitné technické a odborné vzdelávacie zariadenia
85.41.11 
Všeobecné pomaturitné neterciárne vzdelávanie online
85.41.12 
Code: 85.41.12 
Ostatné služby všeobecného pomaturitného neterciárneho vzdelávania
85.41.13 
Code: 85.41.13 
Pomaturitné neterciálne technické a odborné vzdelávanie
85.41.14 
Code: 85.41.14 
Ostatné služby pomaturitného neterciálneho technického a odborného vzdelávania
80.30.12 
Ostatné vyššie školy
85.42.11 
Prvý stupeň terciárneho vzdelávania online
85.42.12 
Code: 85.42.12 
Ostatné služby prvého stupňa terciárneho vzdelávania
85.42.13 
Code: 85.42.13 
Druhý stupeň terciárneho vzdelávania online
85.42.14 
Code: 85.42.14 
Ostatné služby druhého stupňa terciárneho vzdelávania
85.42.15 
Code: 85.42.15 
Tretí stupeň terciárneho vzdelávania online
85.42.16 
Code: 85.42.16 
Ostatné služby tretieho stupňa terciárneho vzdelávania
80.41.11 
Autoškoly
85.53.11 
Autoškoly
80.41.12 
Letecké a námornícke školy
85.53.12 
Letecké a námorné školy
80.42.10 
Vzdelávacie zariadenia pre dospelých i.n.
85.32.11 
Nižšie technické a odborné stredoškolské vzdelávanie
85.32.12 
Code: 85.32.12 
Vyššie technické a odborné stredoškolské vzdelávanie

Page 97/104  
Top