CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.11.15 
Notárske služby
69.10.16 
Notárske služby
74.11.16 
Aukčné služby
69.10.18 
Aukčné služby
74.11.17 
Ostatné služby právneho poradenstva a informačné služby
69.10.17 
Arbitráž a urovnanie sporu
69.10.19 
Code: 69.10.19 
Ostatné právne služby
74.12.11 
Finančný audit
69.20.10 
Finančný audit
74.12.12 
Účtovná revízia
69.20.21 
Kontrola účtov
74.12.13 
Zostavovanie účtovnej uzávierky
69.20.22 
Zostavovanie účtovnej uzávierky
74.12.14 
Ostatné účtovné služby
69.20.24 
Mzdové služby
69.20.29 
Code: 69.20.29 
Ostatné účtovné služby
74.12.20 
Účtovníctvo, okrem daňových priznaní
69.20.23 
Účtovná evidencia
74.12.30 
Daňové poradenstvo
69.20.31 
Poradenstvo a vypracovanie daňových priznaní
69.20.32 
Code: 69.20.32 
Vypracovanie a plánovanie jednotlivých daní
69.20.40 
Code: 69.20.40 
Platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo
74.13.11 
Prieskum trhu a podobné služby
73.20.11 
Služby prieskumu trhu: kvalitatívny prieskum
73.20.12 
Code: 73.20.12 
Služby prieskumu trhu: kvantitatívny ad hoc prieskum
73.20.13 
Code: 73.20.13 
Služby prieskumu trhu: kvantitatívny kontinuálny a pravidelný prieskum
73.20.14 
Code: 73.20.14 
Služby prieskumu trhu okrem prehľadov
73.20.19 
Code: 73.20.19 
Ostatné služby prieskumu trhu
74.13.12 
Prieskum verejnej mienky
73.20.20 
Služby prieskumu verejnej mienky
74.14 
Poradenstvo v oblasti podnikania a riadenia
70.22.40 
Služby týkajúce sa oblastí frančízu a ochranných známok
74.14.11 
Všeobecné poradenstvo v oblasti riadenia
70.22.11 
Poradenské služby v oblasti strategického riadenia
74.14.12 
Poradenstvo v oblasti finančného riadenia (okrem daní právnických osôb)
70.22.12 
Poradenské služby v oblasti finančného riadenia (okrem firemnej dane)
74.14.13 
Poradenstvo v oblasti marketingového riadenia
70.22.13 
Poradenské služby v oblasti marketingového riadenia
74.14.14 
Poradenstvo v oblasti riadenia organizácie práce
70.22.14 
Poradenské služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov
85.60.10 
Code: 85.60.10 
Pomocné vzdelávacie služby
74.14.15 
Poradenstvo v oblasti riadenia výroby
70.22.15 
Poradenské služby v oblasti riadenia výroby
74.14.16 
Styk s verejnosťou
70.21.10 
Služby pre styk s verejnosťou a komunikačné služby
74.14.17 
Ostatné poradenské služby v oblasti riadenia
02.40.10 
Služby súvisiace s lesníctvom
70.22.16 
Code: 70.22.16 
Poradenské služby v oblasti zásobovania a v iných oblastiach riadenia
70.22.17 
Code: 70.22.17 
Riadenie v oblasti obchodu
70.22.30 
Code: 70.22.30 
Ostatné poradenské služby v oblasti obchodu
74.14.21 
Vedenie projektu, okrem projektu výstavby
70.22.20 
Ostatné služby v oblasti riadenia projektov okrem výstavby
74.14.22 
Ostatné služby súvisiace s riadením i.n.
74.90.20 
Ostatné odborné, technické a obchodné služby i. n.
74.15.10 
Riadenie holdingových spoločností
64.20.10 
Služby holdingových spoločností
70.10.10 
Code: 70.10.10 
Vedenie firiem
74.20.10 
Plány a výkresy pre architektonické, inžinierske atď. účely
71.11.10 
Plány a výkresy na architektonické účely
74.20.21 
Poradenské a predbežné návrhárske architektonické služby
71.11.24 
Architektonické poradenstvo
74.20.22 
Návrhárske architektonické služby
71.11.21 
Architektonické služby pre obytné budovy
71.11.22 
Code: 71.11.22 
Architektonické služby pre neobytné budovy
71.11.23 
Code: 71.11.23 
Architektonické a reštauračné služby

Page 92/104  
Top