CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
66.03.40 
Poistenie proti požiaru a inému poškodeniu majetku
65.12.41 
Poistenie proti škode na majetku spôsobenej požiarom
65.12.49 
Code: 65.12.49 
Ostatné služby poistenia proti poškodeniu majetku
65.20.25 
Code: 65.20.25 
Zaistenie proti požiaru a inej škode na majetku
66.03.50 
Všeobecné poistenie zákonnej zodpovednosti
65.12.50 
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
65.20.31 
Code: 65.20.31 
Zaistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
66.03.60 
Úverové poistenie a zárukové poistenie
65.12.61 
Poistenie úverov
65.12.62 
Code: 65.12.62 
Poistenie záruk
65.20.32 
Code: 65.20.32 
Zaistenie úverov a záruk
66.03.71 
Poistenie finančnej podpory
65.12.71 
Cestovné poistenie a poistenie finančnej podpory
65.20.60 
Code: 65.20.60 
Ostatné neživotné zaistenie
66.03.72 
Poistenie výdavkov právnej ochrany
65.12.72 
Poistenie výdavkov právnej ochrany
65.20.41 
Code: 65.20.41 
Zaistenie výdavkov právnej ochrany
66.03.73 
Poistenie rôznych finančných strát
65.12.73 
Poistenie rôznych finančných strát
65.20.42 
Code: 65.20.42 
Zaistenie rôznej finančnej straty
66.03.80 
Ostatné neživotné poistenie
65.12.90 
Ostatné neživotné poistenie
65.20.60 
Code: 65.20.60 
Ostatné neživotné zaistenie
66.03.90 
Zaistenie vzťahujúce sa na neživotné poistenie
65.20.12 
Úrazové zaistenie
65.20.13 
Code: 65.20.13 
Zdravotné zaistenie
67.11.10 
Správa finančných trhov
66.11.11 
Operačné služby finančných trhov
66.11.12 
Code: 66.11.12 
Regulačné služby finančných trhov
66.11.19 
Code: 66.11.19 
Ostatné služby súvisiace so správou finančných trhov
67.12.10 
Obchodovanie s cennými papiermi a riadenie fondov
66.12.11 
Burza cenných papierov
66.12.12 
Code: 66.12.12 
Burza komodít
66.30.11 
Code: 66.30.11 
Správa portfólia okrem dôchodkových fondov
66.30.12 
Code: 66.30.12 
Správa dôchodkových fondov
67.13.10 
Ostatné pomocné služby finančného sprostredkovania i.n.
66.12.13 
Devízové služby
66.19.10 
Code: 66.19.10 
Spracovanie a zúčtovanie transakcií s cennými papiermi
66.19.21 
Code: 66.19.21 
Fúzie a akvizície
66.19.22 
Code: 66.19.22 
Financovanie spoločností a rizikový kapitál
66.19.29 
Code: 66.19.29 
Ostatné pomocné služby súvisiace s investičným bankovníctvom
66.19.31 
Code: 66.19.31 
Služby súvisiace so spravovaním depozít
66.19.32 
Code: 66.19.32 
Služby súvisiace so spravovaním úschov
66.19.91 
Code: 66.19.91 
Finančné poradenstvo
66.19.92 
Code: 66.19.92 
Spracovanie finančných transakcií a služieb zúčtovacích miest
66.19.99 
Code: 66.19.99 
Ostatné pomocné činnosti spojené s finančnými službami i. n. okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
67.20.10 
Pomocné služby poisťovníctva a dôchodkového zabezpečenia
66.21.10 
Vyčíslenie rizík a náhrady škôd
66.29.11 
Code: 66.29.11 
Poistno-matematické služby
67.20.20 
Poisťovacie maklérske firmy a agentúry
66.22.10 
Služby poisťovacích agentov a maklérov
66.29.19 
Code: 66.29.19 
Ostatné pomocné služby v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení i. n.
70.11.11 
Výstavba a predaj obytných nehnuteľností
41.00.10 
Obytné budovy

Page 87/104  
Top