CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
05.00.12 
Ryby, čerstvé alebo chladené
03.00.2 
Ryby čerstvé alebo chladené
03.00.21 
Code: 03.00.21 
Čerstvé alebo chladené ryby morské, nechované
03.00.22 
Code: 03.00.22 
Čerstvé alebo chladené ryby sladkovodné, nechované
03.00.23 
Code: 03.00.23 
Čerstvé alebo chladené ryby morské, chované
03.00.24 
Code: 03.00.24 
Čerstvé alebo chladené ryby sladkovodné, chované
05.00.21 
Kôrovce, nemrazené
03.00.3 
Kôrovce nemrazené
03.00.31 
Code: 03.00.31 
Kôrovce nemrazené, nechované
03.00.32 
Code: 03.00.32 
Kôrovce nemrazené, chované
05.00.22 
Ustrice
03.00.4 
Mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené
03.00.41 
Code: 03.00.41 
Ustrice živé, čerstvé alebo chladené, nechované
03.00.43 
Code: 03.00.43 
Ustrice živé, čerstvé alebo chladené, chované
05.00.23 
Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce, živé, čerstvé alebo chladené
03.00.4 
Mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené
03.00.42 
Code: 03.00.42 
Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, nechované
03.00.44 
Code: 03.00.44 
Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, chované
05.00.31 
Koraly a podobné výrobky, schránky mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnatokožcov a sépiové kosti
03.00.61 
Koraly a podobné produkty, panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožcov a sépiové kosti
05.00.32 
Prírodné špongie živočíšneho pôvodu
03.00.62 
Prírodné špongie živočíšneho pôvodu
05.00.33 
Chaluhy a iné riasy
03.00.6 
Ostatné vodné rastliny, živočíchy a ich produkty
03.00.63 
Code: 03.00.63 
Chaluhy a iné riasy nepestované
03.00.64 
Code: 03.00.64 
Chaluhy a iné riasy pestované
05.00.41 
Prírodné perly, neopracované
03.00.51 
Prírodné perly neopracované
05.00.42 
Umelo pestované perly, neopracované
03.00.52 
Umelo pestované perly neopracované
05.00.50 
Služby spojené s rybolovom
03.00.71 
Služby súvisiace s rybolovom
70.22.16 
Code: 70.22.16 
Poradenské služby v oblasti zásobovania a v iných oblastiach riadenia
05.00.60 
Služby spojené s chovom rýb
03.00.72 
Služby súvisiace s akvakultúrou

VÝROBKY HLBINNého A POVRCHOVého dobývania
09.90.19 
Pomocné práce pri inej ťažbe a dobývaní, i. n.
10.10.11 
Uhlie, neaglomerované
05.10.10 
Čierne uhlie
10.10.12 
Brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z uhlia
19.20.11 
Brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z uhlia
10.10.13 
Služby spojené s ťažbou uhlia
09.90.11 
Pomocné práce pri ťažbe čierneho uhlia
10.20.10 
Lignit
05.20.10 
Lignit
19.20.12 
Code: 19.20.12 
Brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z hnedého uhlia
10.30.10 
Rašelina
08.92.10 
Rašelina
19.20.13 
Code: 19.20.13 
Brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z rašeliny
11.10.10 
Minerálne oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové
06.10.10 
Oleje získané z ropy a bitúmenových nerastov, surové
11.10.20 
Zemný plyn, skvapalnený alebo v plynnom stave
06.20.10 
Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave
11.10.30 
Služby skvapalňovania a opätovného splyňovania zemného plynu na transportné účely
09.10.13 
Skvapalňovanie a opätovné splyňovanie zemného plynu na transportné účely
52.21.29 
Code: 52.21.29 
Služby v cestnej doprave inde neuvedené
52.22.19 
Code: 52.22.19 
Služby vo vodnej doprave inde neuvedené
11.10.40 
Bitúmenové alebo olejnaté bridlice a dechtové piesky
06.10.20 
Bitúmenové alebo olejnaté bridlice a dechtové piesky
11.20.11 
Vrtné služby spojené s ťažbou ropy a plynu
09.10.11 
Vrtné práce pri ťažbe ropy a zemného plynu
11.20.12 
Stavba vrtných veží, opravárenské a demontážne služby a služby spojené s ťažbou ropy a plynu
09.10.12 
Stavba vrtných veží, opravárenské a demontážne služby a služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu

Page 7/104  
Top