CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.21.61 
Všeobecné práce na výstavbe štadiónov a športových ihrísk
42.99.22 
Práce na stavbe štadiónov a športových ihrísk
45.21.62 
Všeobecné práce na výstavbe plaveckých bazénov
41.00.20 
Neobytné budovy
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Práce na stavbe neobytných budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Špecializované stavebné práce i. n.
45.21.63 
Všeobecné práce na výstavbe ostatných športových a rekreačných zariadení
41.00.20 
Neobytné budovy
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Práce na stavbe neobytných budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)
45.21.64 
Všeobecné stavebno-inžinierske práce i.n..
42.21.13 
Zavlažovacie systémy (kanály); výstavba vodovodných potrubí; čističky odpadových vôd, zariadenia na likvidáciu odpadu a čerpacie stanice
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Práce na stavbe zavlažovacích systémov (kanálov), potrubných vedení vody, čističiek odpadových vôd, zariadení na likvidáciu odpadu a čerpacích staníc
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Ostatné inžinierske stavby i. n.
42.99.29 
Code: 42.99.29 
Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb i. n.
45.21.71 
Montáž a inštalovanie prefabrikovaných obytných budov
41.00.30 
Práce na stavbe obytných budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)
45.21.72 
Montáž a inštalovanie prefabrikovaných neobytných budov
41.00.40 
Práce na stavbe neobytných budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)
45.21.73 
Montáž a inštalovanie ostatných prefabrikovaných konštrukcií
41.00.40 
Práce na stavbe neobytných budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)
43.99.70 
Code: 43.99.70 
Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií
45.22.11 
Montáž strešných konštrukcií
43.91.11 
Práce na strešných konštrukciách
45.22.12 
Pokrývačské práce
43.91.19 
Ostatné pokrývačské práce
45.22.13 
Klampiarske práce
43.91.19 
Ostatné pokrývačské práce
45.22.20 
Izolačné práce proti vode
43.99.10 
Izolačné práce proti vode
45.23.11 
Všeobecné práce spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov
42.11.20 
Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií, nekrytých parkovísk, chodníkov a letiskových dráh
45.23.12 
Všeobecné práce vrchnej stavby diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov
42.11.10 
Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie, nekryté parkoviská, chodníky a letiskové dráhy
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií, nekrytých parkovísk, chodníkov a letiskových dráh
45.23.13 
Všeobecné práce na výstavbe železničných tratí
42.12.10 
Železnice a podzemné železnice
42.12.20 
Code: 42.12.20 
Práce na stavbe železníc a podzemných železníc
45.23.14 
Všeobecné práce na výstavbe letiskových dráh
42.11.10 
Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie, nekryté parkoviská, chodníky a letiskové dráhy
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií, nekrytých parkovísk, chodníkov a letiskových dráh
45.23.15 
Natieračské práce na označení povrchu vozoviek, parkovacích, a podobných plôch
42.11.20 
Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií, nekrytých parkovísk, chodníkov a letiskových dráh
45.23.21 
Stavebné práce na výstavbe štadiónov a iných športových plôch
42.99.22 
Práce na stavbe štadiónov a športových ihrísk
45.23.22 
Stavebné práce na výstavbe ostatných rekreačných a športových zariadení
41.00.40 
Práce na stavbe neobytných budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)
45.24.11 
Všeobecné práce na výstavbe pobrežných a prístavných objektov
42.91.10 
Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a podobné hydromechanické konštrukcie
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií
45.24.12 
Všeobecné práce na výstavbe priehrad, hrádzí, kanálov, zavlažovacích kanálov a akvaduktov
42.21.13 
Zavlažovacie systémy (kanály); výstavba vodovodných potrubí; čističky odpadových vôd, zariadenia na likvidáciu odpadu a čerpacie stanice
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Práce na stavbe zavlažovacích systémov (kanálov), potrubných vedení vody, čističiek odpadových vôd, zariadení na likvidáciu odpadu a čerpacích staníc
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a podobné hydromechanické konštrukcie
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií
45.24.13 
Všeobecné práce na výstavbe plavebných komôr, vzdúvadiel a ostatných hydromechanických objektov
42.91.10 
Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a podobné hydromechanické konštrukcie
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií
45.24.14 
Bagrovacie práce; ostatné práce súvisiace s vodnými objektami
42.91.20 
Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Špecializované stavebné práce i. n.
45.25.10 
Lešenárske práce
43.99.20 
Lešenárske práce
45.25.21 
Základové práce vrátane pilotáže
43.99.30 
Pilotážne práce; základové práce

Page 68/104  
Top