CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
32.30.51 
Časti, súčasti a príslušenstvo zvukových a obrazových zariadení
26.11.40 
Časti a súčasti elektrónok a trubíc a ostatných elektronických súčiastok i. n.
26.40.51 
Code: 26.40.51 
Časti, súčasti a príslušenstvo zvukových a obrazových zariadení
32.30.52 
Antény a parabolické antény všetkých druhov a ich časti a súčasti; časti a súčasti rádiových prijímacích a vysielacích zariadení; časti a súčasti radarových zariadení
26.30.40 
Antény a parabolické antény všetkých druhov a ich časti a súčasti; časti a súčasti rádiových a televíznych vysielacích prístrojov a televíznych kamier
26.40.52 
Code: 26.40.52 
Časti a súčasti rádiových prijímacích a vysielacích zariadení
26.51.81 
Code: 26.51.81 
Časti a súčasti rádiolokačných prístrojov (radarov) a rádionavigačných prístrojov
32.30.91 
Inštalácie profesionálnych rádiových, televíznych, zvukových a obrazových zariadení
33.20.42 
Inštalácie profesionálnych elektronických prístrojov
32.30.92 
Údržba a opravy profesionálnych rádiových, televíznych, zvukových a obrazových zariadení
33.13.19 
Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
95.12.10 
Code: 95.12.10 
Oprava komunikačných zariadení
32.30.99 
Priemyselné práce pri výrobe televíznych a rádiových prijímačov; prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku alebo obrazu a pridružený tovar
26.40.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spotrebnej elektroniky
33.10.11 
Prístroje využívajúce röntgenové lúče alebo žiarenie alfa, beta alebo gama
26.60.11 
Röntgenové prístroje alebo prístroje používajúce žiarenie alfa, beta alebo gama
33.10.12 
Elektrodiagnostické prístroje a ultrafialové alebo infračervené prístroje používané v lekárskom vednom odbore
26.60.12 
Elektrodiagnostické prístroje používané v medicíne
26.60.13 
Code: 26.60.13 
Ultrafialové alebo infračervené žiariče používané v medicíne, chirurgii, zubnom lekárstve alebo veterinárnom lekárstve
33.10.13 
Ostatné nástroje a prístroje používané v stomatologických vedných odboroch
32.50.11 
Nástroje a prístroje používané pri stomatologickom ošetrovaní
33.10.14 
Lekárske, chirurgické alebo laboratórne sterilizačné prístroje
32.50.12 
Sterilizačné prístroje na lekárske, chirurgické alebo laboratórne účely
33.10.15 
Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a iné nástroje a prístroje i.n.
32.50.13 
Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
33.10.16 
Terapeutické nástroje a prístroje; dýchacie prístroje
32.50.21 
Terapeutické nástroje a prístroje; dýchacie prístroje
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Ochranné pokrývky hlavy a ostatné bezpečnostné výrobky
32.99.59 
Code: 32.99.59 
Ostatné rôzne výrobky i. n.
33.10.17 
Umelé kĺby; ortopedické prístroje; umelé zuby; zubné fitingy; umelé časti tela i.n.
32.50.22 
Umelé kĺby; ortopedické prístroje; umelé zuby; zubolekárske fitingy; umelé časti tela i. n.
33.10.18 
Prístroje pre nedoslýchavých; srdcové stimulátory; ich časti a súčasti; časti, súčasti a príslušenstvo protéz a ortopedických prístrojov
26.60.14 
Kardiostimulátory; načúvacie pomôcky
32.50.23 
Code: 32.50.23 
Súčasti a príslušenstvo protéz a ortopedických prístrojov
33.10.20 
Lekársky, chirurgický, stomatologický alebo zverolekársky nábytok; kreslá pre holičstvá a obdobné kreslá a ich časti a súčasti
31.00.13 
Ostatné sedadlá
32.50.30 
Code: 32.50.30 
Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky nábytok; kreslá pre holičstvá a podobné kreslá a ich časti a súčasti
33.10.91 
Inštalácie lekárskych a chirurgických zariadení a prístrojov
33.20.41 
Inštalácie profesionálnych zdravotníckych prístrojov, presných a optických nástrojov
33.10.92 
Údržba a opravy lekárskych a chirurgických zariadení a prístrojov
33.13.12 
Oprava a údržba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
33.10.99 
Priemyselné práce pri výrobe lekárskych a chirurgických zariadení a ortopedických prístrojov
26.60.91 
Služby súvisiace s výrobou zdravotníckych nástrojov
26.60.99 
Code: 26.60.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
32.50.99 
Code: 32.50.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby lekárskych a chirurgických zariadení a ortopedických prístrojov
33.20.11 
Navigačné kompasy; iné navigačné nástroje a zariadenia
26.51.11 
Navigačné kompasy; ostatné navigačné nástroje a prístroje
33.20.12 
Topografické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne nástroje a prístroje
26.51.12 
Zameriavacie zariadenia, teodolity a tachymetre (tachometre); ostatné vymeriavacie, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne nástroje a prístroje
33.20.20 
Rádiolokačné prístroje, rádionavigačné pomocné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové ovládanie
26.51.20 
Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje
33.20.3 
Presné váhy; nástroje na rysovanie, počítanie, meranie dĺžky a pod.
32.50.13 
Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
33.20.31 
Váhy s citlivosťou 5 cg alebo vyššou
26.51.31 
Váhy s citlivosťou 5 cg alebo vyššou
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
33.20.32 
Rysovacie stoly a stroje a iné rysovacie, kresliace alebo matematické počítacie nástroje
26.51.32 
Rysovacie stoly a stroje a iné rysovacie, kresliace alebo matematické počítacie nástroje
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Inštalácie ostatných strojov na špeciálne účely
33.20.33 
Nástroje na meranie dĺžky, ručné
26.51.33 
Ručné nástroje na meranie dĺžky (napr. mikrometre, posuvné meradlá a kalibre) i. n.
28.29.39 
Code: 28.29.39 
Ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
33.20.4 
Nástroje na meranie elektrických veličín alebo ionizujúcich žiarení
32.50.13 
Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
33.20.41 
Nástroje a prístroje na meranie alebo zisťovanie ionizujúcich žiarení
26.51.41 
Nástroje a prístroje na meranie alebo zisťovanie ionizujúceho žiarenia

Page 56/104  
Top