CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
27.51.13 
Zlievanie sivej liatiny
24.51.13 
Služby súvisiace s liatím sivej liatiny
27.52.10 
Zlievanie ocele
24.52.10 
Služby súvisiace s liatím ocele
27.53.10 
Zlievanie ľahkých kovov
24.53.10 
Služby súvisiace s liatím ľahkých kovov
27.54.10 
Zlievanie ostatných neželezných kovov
24.54.10 
Služby súvisiace s liatím ostatných neželezných kovov
28.11.10 
Montované stavby z kovu
25.11.10 
Montované stavby z kovov
28.11.21 
Mosty a časti mostov zo železa alebo ocele
25.11.21 
Mosty a časti mostov zo železa alebo ocele
28.11.22 
Veže a stožiare zo železa alebo ocele
25.11.22 
Veže a stožiare zo železa alebo ocele
28.11.23 
Ostatné konštrukcie a ich časti, dosky, tyče, uholníky, zvarovky a podobné výrobky, zo železa, ocele alebo hliníka
24.33.30 
Sendvičové panely z potiahnutého oceľového plechu
25.11.23 
Code: 25.11.23 
Ostatné konštrukcie a ich časti, dosky, tyče, uholníky, tvarovky a podobné výrobky zo železa, ocele alebo hliníka
28.11.91 
Inštalácie kovových konštrukcií vlastnej výroby
43.99.50 
Práce na montáži oceľových konštrukcií
28.11.92 
Opravy a údržba kovových konštrukcií
33.11.11 
Oprava a údržba kovových konštrukcií
28.11.99 
Priemyselné práce pri výrobe kovových konštrukciía ich častí
25.11.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kovových konštrukcií a častí konštrukcií
28.12 
Stavebné tesárske a stolárske výrobky z kovu
33.11.11 
Oprava a údržba kovových konštrukcií
28.12.10 
Dvere, okná a ich rámy, prahy dverí, kovové
25.12.10 
Dvere, okná a ich rámy, prahy dverí z kovu
28.12.90 
Inštalácie montovaných stavebných tesárskych a stolárskych výrobkov vlastnej výroby z kovu
43.32.10 
Stolárske inštalačné práce
28.12.99 
Priemyselné práce pri výrobe stavebných tesárskych a stolárskych výrobkov z kovu
25.12.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dverí a okien z kovu
28.21.11 
Kovové nádrže, cisterny a zásobníky, s objemom presahujúcim 300 l
25.29.11 
Cisterny, nádrže, kade a podobné zásobníky (iné ako na stlačený alebo skvapalnený plyn) zo železa, ocele alebo hliníka, s obsahom > 300 litrov, bez mechanického alebo tepelného zariadenia.
28.21.12 
Tlakové nádoby na stlačený alebo skvapalnený plyn, z kovu
25.29.12 
Nádoby na stlačený alebo skvapalnený plyn z kovov
28.21.91 
Inštalácie kovových nádrží, cisterien a zásobníkov (iných ako pre vykurovacie systémy budov)
33.20.12 
Inštalácie ostatných hotových kovových výrobkov okrem strojov a prístrojov
28.21.92 
Opravy a údržba kovových nádrží, cisterien a zásobníkov (iných ako pre vykurovacie systémy budov)
33.11.12 
Oprava a údržba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
28.21.99 
Priemyselné práce pri výrobe kovových nádrží, cisterien a zásobníkov
25.29.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nádrží, cisterien a kontajnerov z kovov
28.22.11 
Radiátory ústredného kúrenia, nevykurovaného elektricky, z liatiny alebo ocele
25.21.11 
Radiátory ústredného kúrenia, nevykurované elektricky, zo železa alebo ocele
28.22.12 
Kotly ústredného kúrenia
25.21.12 
Nízkotlakové kotly ústredného kúrenia na zohrievanie teplej vody a výrobu pary
28.22.13 
Časti a súčasti kotlov ústredného kúrenia
25.21.13 
Časti a súčasti kotlov ústredného kúrenia
28.22.91 
Inštalácie kotlov ústredného kúrenia
33.20.12 
Inštalácie ostatných hotových kovových výrobkov okrem strojov a prístrojov
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Inštalácie výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení
28.22.92 
Opravy a údržba kotlov ústredného kúrenia
33.11.12 
Oprava a údržba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Inštalácie výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení
28.22.99 
Priemyselné práce pri výrobe kotlov ústredného kúrenia
25.21.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby radiátorov a kotlov ústredného kúrenia
28.30.11 
Generátory na vodnú alebo inú paru; kotly na prehriatu vodu
25.30.11 
Parné kotly; kotly na prehriatu vodu
28.30.12 
Pomocné prístroje a zariadenia na kotly; parné kondenzátory alebo iné pomocné jednotky
25.30.12 
Pomocné prístroje a zariadenia na kotly; parné kondenzátory alebo iné pomocné jednotky
28.30.13 
Časti a súčasti generátorov na výrobu vodnej pary
25.30.13 
Časti a súčasti parných kotlov
28.30.21 
Jadrové reaktory
25.30.21 
Jadrové reaktory okrem separátorov izotopov
28.30.22 
Časti a súčasti jadrových reaktorov
25.30.22 
Časti a súčasti jadrových reaktorov okrem separátorov izotopov
28.30.91 
Inštalácie generátorov na výrobu vodnej pary iných ako kotlov na ústredné kúrenie schopných dodávať teplú vodu, vrátane inštalácie kovových potrubných systémov v priemyselných závodoch
33.20.11 
Inštalácie parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia, vrátane inštalácií kovových potrubných sietí v priemyselných zariadeniach
28.30.92 
Opravy a údržba generátorov na výrobu vodnej pary iných ako kotlov na ústredné kúrenie schopných dodávať teplú vodu a kovových potrubných systémov v priemyselných závodoch
33.11.13 
Oprava a údržba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
28.30.99 
Priemyselné práce pri výrobe generátorov na výrobu vodnej pary iných ako kotlov na ústredné kúrenie schopných dodávať teplú vodu
25.30.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby parných kotlov okrem kotlov na centrálny ohrev
28.40.11 
Kovanie kovov
25.50.11 
Kovanie kovov
28.40.12 
Razenie kovov
25.50.12 
Razenie kovov

Page 39/104  
Top