CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
23.30.90 
Služby spracovania rádioaktívneho odpadu
20.13.14 
Palivové články (kazety), nevyhorené, pre jadrové reaktory
24.46.99 
Code: 24.46.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného jadrového paliva
38.22.11 
Code: 38.22.11 
Úprava jadrového odpadu
38.22.21 
Code: 38.22.21 
Likvidácia jadrového odpadu
24.11.11 
Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík
20.11.11 
Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík
24.11.12 
Oxid uhličitý a a iné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov
20.11.12 
Oxid uhličitý a iné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov
24.11.13 
Kvapalný a stlačený vzduch
20.11.13 
Kvapalný vzduch a stlačený vzduch
24.11.99 
Priemyselné práce pri výrobe priemyselných plynov
20.11.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby technických plynov
24.12.11 
Oxid zinočnatý a peroxid zinku;oxid titaničitý
20.12.11 
Oxid zinočnatý a peroxid zinku; oxidy titánu
24.12.12 
Oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, olova a medi
20.12.12 
Oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, olova a medi
24.12.13 
Oxidy iných kovov, hydroxidy a peroxidy
20.12.19 
Oxidy, hydroxidy a peroxidy ostatných kovov
24.12.21 
Syntetické organické farbivá a farebné laky a prípravky založené na ich báze
20.12.21 
Syntetické organické farbivá a prípravky na ich báze; syntetické organické výrobky druhov používaných ako fluorescenčné zjasňovacie prostriedky alebo ako luminofóry; farebné laky a prípravky na ich báze
24.12.22 
Trieslové extrakty rastlinného pôvodu; taníny a ich deriváty; farbivá rastlinného alebo živočíšného pôvodu
20.12.22 
Trieslové extrakty rastlinného pôvodu; taníny a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty; farbivá rastlinného alebo živočíšneho pôvodu
24.12.23 
Syntetické organické a anorganické trieslové substancie; trieslové prípravky
20.12.23 
Syntetické organické triesloviny; anorganické triesloviny; trieslové prípravky; enzymatické prípravky na predčinenie
24.12.24 
Farbivá i.n.; anorganické výrobky, používané ako luminofory
20.12.24 
Farbivá i. n.; anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry
24.12.99 
Priemyselné práce pri výrobe farbív a pigmnentov
20.12.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby farbív a pigmentov
24.13.11 
Polokovy
20.13.21 
Polokovy
24.13.12 
Halogénové a sírne zlúčeniny nekovov
20.13.22 
Halogénové a sírne zlúčeniny nekovov
24.13.13 
Alkalické kovy alebo kovy alkalických zemín; vzácne kovy, skandium a ytrium; ortuť
20.13.23 
Alkalické kovy alebo kovy alkalických zemín; vzácne kovy, skandium a ytrium; ortuť
24.13.14 
Chlorovodík;oxid fosforečný;ostatné anorganické kyseliny a ich anorganické soli; oxid kremičitý a oxid siričitý
20.13.24 
Chlorovodík; oleum; oxid fosforečný; ostatné anorganické kyseliny; oxid kremičitý a oxid siričitý
24.13.15 
Oxidy, hydroxidy a peroxidy; hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli
20.13.25 
Oxidy, hydroxidy a peroxidy; hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli
24.13.21 
Kovové halogenáty
20.13.31 
Kovové halogenáty
24.13.22 
Chlórnany, chlorečnany a chloristany
20.13.32 
Chlórnany, chlorečnany a chloristany
24.13.31 
Sírniky a sírany
20.13.41 
Sírniky, siričitany a sírany
24.13.32 
Fosfornany, fosforitany, fosforečnany a polyfosforečnany
20.13.42 
Fosfornany, fosforitany, fosforečnany, polyfosforečnany a dusičnany (okrem draselných)
24.13.33 
Uhličitany
20.13.43 
Uhličitany
24.13.41 
Soli oxokovových alebo peroxokovových kyselín; koloidné vzácne kovy
20.13.51 
Soli oxokovových alebo peroxokovových kyselín; drahé kovy v koloidnom stave
24.13.42 
Ostatné anorganické zlúčeniny i.n., vrátane destilovanej vody; amalgámy iné než amalgámy vzácných kovov
20.13.52 
Anorganické zlúčeniny i. n. vrátane destilovanej vody; amalgámy iné ako amalgámy drahých kovov
24.13.51 
Izotopy i.n. a zlúčeniny z nich
20.13.61 
Izotopy i. n. a ich zlúčeniny (vrátane ťažkej vody)
24.13.52 
Kyanidy, kyanidoxidy a komplexné kyanidy; fulmináty, kyanáty a tiokyanáty; kremičitany; boritany; perboritany; ostatné soli anorganických kyselín alebo peroxykyselín
20.13.62 
Kyanidy, kyanid oxidy a komplexné kyanidy; fulmináty, kyanatany a tiokyanatany; kremičitany; boritany; perboritany; ostatné soli anorganických kyselín alebo peroxykyselín
24.13.53 
Peroxid vodíka
20.13.63 
Peroxid vodíka
24.13.54 
Fosfidy; karbidy; hydridy; nitridy; azidy; silicidy a boridy
20.13.64 
Fosfidy, karbidy, hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy
24.13.55 
Zlúčeniny kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia
20.13.65 
Zlúčeniny kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia
24.13.56 
Čistená síra, nie sublimovaná, zrážaná a koloidná
20.13.66 
Síra okrem sublimovanej, zrážanej a koloidnej síry
24.13.57 
Pražené železné pyrity
20.13.67 
Pražené železné pyrity
24.13.58 
Piezo-elektrický kremeň; iné syntetické alebo obnovené drahokamy, alebo polodrahokamy, neopracované
20.13.68 
Piezoelektrický kryštál kremeňa; ostatné syntetické alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy, neopracované
24.13.99 
Priemyselné práce pri výrobe ostatných základných anorganických chemikálií
20.13.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných základných anorganických chemikálií
24.14.11 
Acyklické uhľovodíky
20.14.11 
Acyklické uhľovodíky
24.14.12 
Cyklické uhľovodíky
20.14.12 
Cyklické uhľovodíky
24.14.13 
Chlórované deriváty acyklických uhľovodíkov
20.14.13 
Chlórované deriváty acyklických uhľovodíkov

Page 26/104  
Top