CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
22.22.12 
Reklamné a propagačné tlačoviny, obchodné katalógy a podobné výrobky
18.12.13 
Tlač časopisov a periodík vychádzajúcich menej než štyrikrát týždenne
58.19.15 
Code: 58.19.15 
Reklamné a propagačné tlačoviny, obchodné katalógy a podobné výrobky v tlačenej podobe
22.22.13 
Ostatné tlačoviny i.n.
18.12.19 
Ostatná tlač i. n.
58.19.19 
Code: 58.19.19 
Ostatné tlačoviny
22.22.20 
Registre, účtovné knihy, rýchloviazače, formuláre a ostatné kancelárske potreby, z papiera alebo lepenky
17.23.13 
Registre, účtovné knihy, rýchloviazače, formuláre a ostatné kancelárske potreby z papiera alebo lepenky
22.22.31 
Služby tlače kníh
18.12.14 
Tlač kníh, máp, hydrografických alebo podobných máp všetkých druhov, obrazov, ilustrácií a fotografií, pohľadníc
22.22.32 
Ostatné tlačiarenské služby i.n.
18.12.13 
Tlač časopisov a periodík vychádzajúcich menej než štyrikrát týždenne
18.12.16 
Code: 18.12.16 
Tlač priamo na plasty, sklo, kov, drevo a keramiku
18.12.19 
Code: 18.12.19 
Ostatná tlač i. n.
22.23.10 
Kníhviazačské služby
18.14.10 
Služby spojené s väzbou kníh
22.24.10 
Zhotovovanie tlačiarenských predlôh
18.13.10 
Zhotovovanie tlačiarenských predlôh
22.24.20 
Tlačové dosky alebo valce a ostatné otlačky na tlačiarenské účely
18.13.20 
Tlačiarenské dosky alebo valce a ostatné pomôcky na tlačiarenské účely
22.25.10 
Doplnkové služby týkajúce sa tlače
18.13.30 
Ostatné služby súvisiace s tlačou
22.31.10 
Služby rozmnožovania zvukových záznamov
18.20.10 
Reprodukcia nahraných nosičov záznamu zvuku
22.32.10 
Služby rozmnožovania obrazových záznamov
18.20.20 
Reprodukcia nahraných nosičov záznamu obrazu
22.33.10 
Služby rozmnožovania softvéru
18.20.30 
Reprodukcia počítačových nosičov informácií
23.10.10 
Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny; retortové uhlie
19.10.10 
Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny; retortové uhlie
23.10.20 
Decht destilovaný z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny; ostatné minerálne dechty
19.10.20 
Decht destilovaný z čierneho uhlia, z hnedého uhlia alebo z rašeliny; ostatné minerálne dechty
23.10.99 
Priemyselné práce pri výrobe koksárenských produktov
19.10.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby produktov koksárenských pecí
23.20.11 
Motorový benzín, vrátane leteckého benzínu
19.20.21 
Motorový benzín (gazolín) vrátane leteckého benzínu
23.20.12 
Palivo pre tryskové motory benzínového typu
19.20.22 
Palivo pre tryskové motory benzínového typu
23.20.13 
Ostatné ľahké minerálne oleje, ľahké prípravky i.n.
19.20.23 
Ľahké minerálne oleje, ľahké prípravky i. n.
23.20.14 
Kerozín, vrátane paliva pre tryskové motory kerozínového typu
19.20.24 
Kerozín
19.20.25 
Code: 19.20.25 
Kerozín – palivo pre tryskové motory
23.20.15 
Plynové oleje
19.20.26 
Plynové oleje
23.20.16 
Ostatné stredne ťažké minerálne oleje; stredne ťažké prípravky i.n.
19.20.27 
Stredne ťažké minerálne oleje; stredne ťažké prípravky i. n.
23.20.17 
Vykurovacie oleje i.n.
19.20.28 
Vykurovacie oleje i. n.
23.20.18 
Mazacie minerálne oleje; ťažké prípravky i.n.
19.20.29 
Mazacie minerálne oleje; ťažké prípravky i. n.
23.20.21 
Propán a bután, skvapalnený
19.20.31 
Propán a bután skvapalnený
23.20.22 
Etylén, propylén, butylén, butadién a ostatné naftové plyny alebo plynné uhľovodíky, okrem zemného plynu
19.20.32 
Etylén, propylén, butylén, butadién a ostatné ropné plyny alebo plynné uhľovodíky okrem zemného plynu
23.20.31 
Vazelína; parafín; ropný vosk a ostatné vosky
19.20.41 
Vazelína; parafín; ropný vosk a ostatné vosky
23.20.32 
Petrolejový koks; petrolejový bitúmen a iné zvyšky minerálnych olejov
19.20.42 
Petrolejový koks; petrolejový bitúmen a ostatné zvyšky minerálnych olejov
23.20.40 
Odpadový olej
38.12.25 
Odpadové oleje
23.20.99 
Priemyselné práce pri výrobe produktov rafinácie ropy
19.20.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rafinérskych ropných produktov
23.30.11 
Prírodný urán a jeho zlúčeniny
24.46.10 
Prírodný urán a jeho zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce prírodný urán alebo prírodné zlúčeniny uránu
23.30.12 
Obohatený urán a plutónium a ich zlúčeniny
20.13.11 
Obohatený urán a plutónium a ich zlúčeniny
23.30.13 
Ochudobnený urán a tórium a ich zlúčeniny
20.13.12 
Ochudobnený urán a tórium a ich zlúčeniny
23.30.14 
Rádioaktívne chemické prvky, izotopy a ich zlúčeniny i.n.; rádioaktívne zvyšky
20.13.13 
Ostatné rádioaktívne chemické prvky a izotopy a zlúčeniny; zliatiny, disperzie, keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny
38.12.24 
Code: 38.12.24 
Nebezpečný chemický odpad
23.30.20 
Palivové články (kazety), nevyhorené, pre jadrové reaktory
20.13.14 
Palivové články (kazety), nevyhorené, pre jadrové reaktory

Page 25/104  
Top