CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
92.20.12 
Televízia
59.11.13 
Tvorba ostatných televíznych programov
60.20.11 
Code: 60.20.11 
Výroba a vysielanie televíznych programov okrem predplatného
60.20.12 
Code: 60.20.12 
Pôvodné televízne vysielanie okrem pôvodného predplatného za televíziu
60.20.13 
Code: 60.20.13 
Výroba a vysielanie televíznych predplatených programov
60.20.14 
Code: 60.20.14 
Ostatné služby v oblasti výroby a vysielania predplatených televíznych programov
60.20.20 
Code: 60.20.20 
Originál televízneho vysielania
60.20.31 
Code: 60.20.31 
Programy televíznych kanálov okrem predplatených kanálov
60.20.32 
Code: 60.20.32 
Programy predplatených televíznych kanálov
92.20.20 
Predaj televízneho/rozhlasového reklamného času
60.10.30 
Rozhlasový reklamný čas (okrem poplatku)
60.20.40 
Code: 60.20.40 
Reklamný televízny čas
92.31.10 
Umelecké diela
90.03.12 
Pôvodná práca autorov, skladateľov a ostatných umelcov okrem divadelných hercov, maliarov, grafikov a sochárov
90.03.13 
Code: 90.03.13 
Originálna práca maliarov, grafikov a sochárov
91.02.20 
Code: 91.02.20 
Zbierka múzeí
92.31.21 
Služby divadelných producentov, speváckych skupín, hudobných skupín a orchestrov
90.01.10 
Scénické umenie
90.02.12 
Code: 90.02.12 
Propagácia a predstavenie scénického umenia
92.31.22 
Služby poskytované autormi, hudobnými skladateľmi, sochármi, estrádnymi umelcami a ostatnými samostatnými umelcami
90.03.11 
Služby autorov, skladateľov, sochárov a ostatných umelcov okrem divadelných hercov
92.32.10 
Prevádzka umeleckých zariadení
79.90.39 
Rezervačné služby na predaj lístkov, zábavné a rekreačné služby a ostatné rezervačné služby i. n.
90.02.19 
Code: 90.02.19 
Ostatné podporné služby súvisiace so scénickým umením
90.04.10 
Code: 90.04.10 
Prevádzka umeleckých zariadení
92.33.10 
Lunaparky a zábavné parky
93.21.10 
Služby zábavných parkov a lunaparkov
92.34.11 
Cirkusy
90.01.10 
Scénické umenie
90.02.11 
Code: 90.02.11 
Produkcia a predstavenie scénického umenia
90.02.12 
Code: 90.02.12 
Propagácia a predstavenie scénického umenia
92.34.12 
Tanečné sály a učitelia tanca
85.52.11 
Tanečné školy a taneční inštruktori
93.29.19 
Code: 93.29.19 
Rôzne rekreačné služby i. n.
92.34.13 
Rôzne zábavné činnosti i.n.
93.29.21 
Ohňostroj a „svetelná a zvuková“ show
93.29.29 
Code: 93.29.29 
Zábavné činnosti i. n.
92.40.10 
Spravodajské agentúry
63.91.11 
Spravodajské agentúry pre noviny a periodiká
63.91.12 
Code: 63.91.12 
Spravodajské agentúry pre audio-vizuálne média
74.20.23 
Code: 74.20.23 
Akčné fotografické služby a videoslužby
90.03.11 
Code: 90.03.11 
Služby autorov, skladateľov, sochárov a ostatných umelcov okrem divadelných hercov
92.51.11 
Knižnice
91.01.11 
Služby knižníc
92.51.12 
Archívy
91.01.12 
Služby archívov
92.52.11 
Múzeá
91.02.10 
Služby prevádzky múzeí
91.02.20 
Code: 91.02.20 
Zbierka múzeí
92.52.12 
Pamiatková starostlivosť
91.03.10 
Spravovanie historických miest, budov a podobných pamiatok
92.53.11 
Botanické a zoologické záhrady
91.04.11 
Služby botanických a zoologických záhrad
92.53.12 
Prírodné rezervácie vrátane ochrany divokej zveri
91.04.12 
Služby prírodných rezervácií vrátane ochrany divokej zveri
92.61.10 
Prevádzka športových zariadení
93.11.10 
Prevádzka športových zariadení
92.62.11 
Propagácia športových podujatí
93.19.11 
Služby na podporu a propagáciu športov a rekreačných športov

Page 102/104  
Top