CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.21.61 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.22 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
45.21.62 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową basenów kąpielowych
41.00.20 
Budynki niemieszkalne
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
45.21.63 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów sportowych i rekreacyjnych
41.00.20 
Budynki niemieszkalne
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
45.21.64 
Roboty ogólnobudowlane w zakresie obiektów inżynieryjnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane
42.21.13 
Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.99.29 
Code: 42.99.29 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.21.71 
Montaż i wznoszenie budynków mieszkalnych z elementów prefabrykowanych
41.00.30 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
45.21.72 
Montaż i wznoszenie budynków niemieszkalnych z elementów prefabrykowanych
41.00.40 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
45.21.73 
Montaż i wznoszenie pozostałych budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
41.00.40 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
43.99.70 
Code: 43.99.70 
Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
45.22.11 
Prace związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
43.91.11 
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
45.22.12 
Prace związane z wykonywaniem pokryć dachowych
43.91.19 
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
45.22.13 
Roboty blacharskie oraz w zakresie instalowania rynien
43.91.19 
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
45.22.20 
Prace związane z zabezpieczaniem budynków przed wpływami atmosferycznymi
43.99.10 
Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
45.23.11 
Ogólne roboty fundamentowe związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych
42.11.20 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
45.23.12 
Ogólne roboty nawierzchniowe związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych
42.11.10 
Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
45.23.13 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych
42.12.10 
Drogi szynowe i kolej podziemna
42.12.20 
Code: 42.12.20 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
45.23.14 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową pasów startowych
42.11.10 
Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
45.23.15 
Roboty związane malowaniem znaków drogowych na jezdniach, parkingach i podobnych nawierzchniach
42.11.20 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
45.23.21 
Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy stadionów i boisk sportowych
42.99.22 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
45.23.22 
Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy pozostałych obiektów sportowych i rekreacyjnych
41.00.40 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
45.24.11 
Roboty ogólnobudowlane w zakresie inżynierii brzegowej i budowy portów
42.91.10 
Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową nadbrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
45.24.12 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową zapór, kanałów, kanałów nawadniających i akweduktów
42.21.13 
Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową nadbrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
45.24.13 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową tam i śluz i innych obiektów hydromechanicznych
42.91.10 
Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową nadbrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
45.24.14 
Pogłębianie dna dróg i zbiorników wodnych; pozostałe roboty związane z budową obiektów wodnych
42.91.20 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową nadbrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
45.25.10 
Roboty związane ze stawianiem rusztowań
43.99.20 
Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
45.25.21 
Roboty związane z fundamentowaniem, w tym wbijanie pali
43.99.30 
Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

Page 68/104  
Top