CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
32.30.51 
Części i akcesoria sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
26.11.40 
Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.40.51 
Code: 26.40.51 
Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu
32.30.52 
Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów oraz ich części; części nadajników i odbiorników radiowych; części sprzętu radarowego
26.30.40 
Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych
26.40.52 
Code: 26.40.52 
Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych
26.51.81 
Code: 26.51.81 
Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych
32.30.91 
Usługi instalowania profesjonalnego sprzętu radiowo - telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
33.20.42 
Usługi instalowania profesjonalnych urządzeń elektronicznych
32.30.92 
Usługi w zakresie konserwacji i naprawy profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
33.13.19 
Usługi naprawy i konserwacji pozostałego profesjonalnego sprzętu elektronicznego
95.12.10 
Code: 95.12.10 
Usługi naprawy sprzętu (tele)komunikacyjnego
32.30.99 
Usługi przemysłowe związane z odbiornikami telewizyjnymi i radiowymi; urządzeniami do rejestracji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu oraz akcesoriami do nich
26.40.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzęt powszechnego użytku
33.10.11 
Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma
26.60.11 
Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma
33.10.12 
Aparatura elektrodiagnostyczna oraz aparatura wykorzystująca promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone, stosowane w medycynie
26.60.12 
Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych
26.60.13 
Code: 26.60.13 
Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowań medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryjnych
33.10.13 
Pozostały sprzęt i przyrządy do zastosowań stomatologicznych
32.50.11 
Urządzenia i instrumenty do zastosowań dentystycznych
33.10.14 
Sterylizatory lekarskie, chirurgiczne lub laboratoryjne
32.50.12 
Sterylizatory medyczne, włączając chirurgiczne i laboratoryjne
33.10.15 
Strzykawki, igły, cewniki, kaniule i tym podobne; sprzęt i przyrządy oftalmiczne i inne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
32.50.13 
Strzykawki, igły, cewniki, kaniule i tym podobne; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
33.10.16 
Sprzęt i przyrządy terapeutyczne; przyrządy do oddychania
32.50.21 
Instrumenty i urządzenia do zastosowań terapeutycznych; respiratory
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Nakrycia głowy ochronne i pozostałe wyroby ochronne
32.99.59 
Code: 32.99.59 
Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
33.10.17 
Sztuczne stawy; aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; protezy dentystyczne; protezy innych części ciała, gdzie indziej nie sklasyfikowane
32.50.22 
Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane
33.10.18 
Aparaty słuchowe; stymulatory serca; ich części; części i akcesoria protez i aparatów ortopedycznych
26.60.14 
Stymulatory serca, aparaty słuchowe
32.50.23 
Code: 32.50.23 
Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych
33.10.20 
Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele fryzjerskie i podobne fotele oraz ich części
31.00.13 
Pozostałe meble do siedzenia
32.50.30 
Code: 32.50.30 
Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części
33.10.91 
Usługi instalowania sprzętu i przyrządów medycznych i chirurgicznych
33.20.41 
Usługi instalowania profesjonalnych przyrządów medycznych oraz instrumentów precyzyjnych i optycznych
33.10.92 
Usługi w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu i przyrządów medycznych i chirurgicznych
33.13.12 
Usługi naprawy i konserwacji urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
33.10.99 
Usługi przemysłowe związane ze sprzętem medycznym i chirurgicznym oraz przyrządami ortopedycznymi
26.60.91 
Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.60.99 
Code: 26.60.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
32.50.99 
Code: 32.50.99 
Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
33.20.11 
Kompasy do określania kierunku; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne
26.51.11 
Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne
33.20.12 
Instrumenty i przyrządy miernicze, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne
26.51.12 
Dalmierze, teodolity i tachymetry; pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne
33.20.20 
Urządzenia radarowe, radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową
26.51.20 
Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową
33.20.3 
Wagi wysokiej dokładności; przyrządy do kreślenia, dokonywania obliczeń, do pomiaru długości itp.
32.50.13 
Strzykawki, igły, cewniki, kaniule i tym podobne; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
33.20.31 
Wagi o czułości 5 cg lub większej
26.51.31 
Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Strzykawki, igły, cewniki, kaniule i tym podobne; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
33.20.32 
Stoły i urządzenia kreślarskie oraz pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń matematycznych
26.51.32 
Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Usługi instalowania pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
33.20.33 
Ręczne przyrządy do pomiaru długości
26.51.33 
Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometry i suwmiarki), gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.39 
Code: 28.29.39 
Pozostałe urządzenia do ważenia i mierzenia
33.20.4 
Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych lub promieni jonizujących
32.50.13 
Strzykawki, igły, cewniki, kaniule i tym podobne; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
33.20.41 
Przyrządy i aparaty do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego
26.51.41 
Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego

Page 56/104  
Top