CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
37.10.10 
38.32.29 
Andre sekundære ikke-metallholdige råmaterialer
37.10.20 
38.31.11 
Skipsopphogging
37.20.10 
38.31.12 
Demontering og opphogging, unntatt av fartøyer og flytende materiell
38.32.12 
Code: 38.32.12 
Sortering og bearbeiding av ikke-metaller for materialgjenvinning
38.32.31 
Code: 38.32.31 
Sekundære råmaterialer av glass
38.32.32 
Code: 38.32.32 
Sekundære råmaterialer av papir og papp
38.32.33 
Code: 38.32.33 
Sekundære råmaterialer av plast
38.32.34 
Code: 38.32.34 
Sekundære råmaterialer av gummi
38.32.35 
Code: 38.32.35 
Sekundære råmaterialer av tekstil
38.32.39 
Code: 38.32.39 
Andre sekundære ikke-metallholdige råmaterialer
40.11.10 
35.11.10 
Elektrisitet
40.11.20 
38.12.21 
Brukte (bestrålte) brenselelementer fra kjernereaktorer
40.12.10 
35.12.10 
Overføring av elektrisitet
40.13.11 
35.13.10 
Distribusjon av elektrisitet
40.13.12 
35.14.10 
Handel med elektrisitet
40.21.10 
35.21.10 
Lysgass, vanngass, generatorgass og lignende gasser, unntatt jordoljegasser og andre gassformige hydrokarboner
40.22.11 
35.22.10 
Distribusjon av gass gjennom ledningsnett
40.22.12 
35.23.10 
Handel med gass gjennom ledningsnett
40.30.10 
35.30.11 
Damp og varmtvann
35.30.12 
Code: 35.30.12 
Damp- og varmtvannsforsyning gjennom ledningsnett
35.30.21 
Code: 35.30.21 
Is, herunder is for avkjølingsformål (dvs. ikke til næringsmiddelbruk)
35.30.22 
Code: 35.30.22 
Kaldluft- og kaldtvannsforsyning
41.00.11 
36.00.11 
Drikkevann
41.00.12 
36.00.12 
Ikke drikkevann
41.00.20 
36.00.20 
Behandling og distribusjon av vann gjennom ledningsnett
36.00.30 
Code: 36.00.30 
Handel med vann gjennom ledningsnett
45.11.11 
43.11.10 
Riving av bygninger og andre konstruksjoner
45.11.12 
43.12.11 
Grunnarbeid, rydding av byggeplass
45.11.21 
43.12.11 
Grunnarbeid, rydding av byggeplass
43.12.12 
Code: 43.12.12 
Graving og flytting av masse
45.11.22 
43.12.12 
Graving og flytting av masse
45.11.23 
43.12.12 
Graving og flytting av masse
45.11.24 
43.12.12 
Graving og flytting av masse
45.11.30 
43.12.11 
Grunnarbeid, rydding av byggeplass
45.12.10 
43.13.10 
Prøveboring
45.21.11 
41.00.10 
Bygninger som brukes til boligformål
41.00.30 
Code: 41.00.30 
Oppføring av bygninger som brukes til boligformål (nybygg, tilbygg, ombygging og restaurering)
45.21.12 
41.00.10 
Bygninger som brukes til boligformål
41.00.30 
Code: 41.00.30 
Oppføring av bygninger som brukes til boligformål (nybygg, tilbygg, ombygging og restaurering)
45.21.13 
41.00.20 
Næringsbygninger

Page 66/104  
Top