CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
22.22.12 
18.12.13 
Trykking av aviser og tidsskrifter som utkommer sjeldnere enn fire ganger i uken
58.19.15 
Code: 58.19.15 
Reklametrykksaker, handelskataloger og lignende
22.22.13 
18.12.19 
Trykking ikke nevnt annet sted
58.19.19 
Code: 58.19.19 
Andre trykksaker
22.22.20 
17.23.13 
Protokoller, regnskapsbøker, samlepermer, blanketter og lignende varer av papir eller papp til bruk i kontorer og lignende
22.22.31 
18.12.14 
Trykking av bøker, alle typer kart, bilder, plansjer, fotografier og postkort
22.22.32 
18.12.13 
Trykking av aviser og tidsskrifter som utkommer sjeldnere enn fire ganger i uken
18.12.16 
Code: 18.12.16 
Trykking direkte på plast, glass, metall, tre og keramikk
18.12.19 
Code: 18.12.19 
Trykking ikke nevnt annet sted
22.23.10 
18.14.10 
Bokbinding og tilknyttede tjenester
22.24.10 
18.13.10 
Ferdiggjøring før trykking
22.24.20 
18.13.20 
Trykktyper, klisjeer, plater, sylindrer og andre trykkformer
22.25.10 
18.13.30 
Annen grafisk produksjon
22.31.10 
18.20.10 
Reproduksjon av lydopptak
22.32.10 
18.20.20 
Reproduksjon av videoopptak
22.33.10 
18.20.30 
Reproduksjon av programvare for datamaskiner
23.10.10 
19.10.10 
Koks og halvkoks av steinkull, brunkull eller torv, også agglomerert, retortkull
23.10.20 
19.10.20 
Steinkull , brunkull og torvtjære samt annen mineralsk tjære
23.10.99 
19.10.99 
Deler av produksjonen av koksprodukter som utføres av underleverandører
23.20.11 
19.20.21 
Bensin for stempeldrevne forbrenningsmotorer, herunder flybensin
23.20.12 
19.20.22 
Jetbensin (flydrivstoff)
23.20.13 
19.20.23 
Lette oljer utvunnet av jordolje, lette destillater ikke nevnt annet sted
23.20.14 
19.20.24 
Parafin
19.20.25 
Code: 19.20.25 
Jetparafin
23.20.15 
19.20.26 
Gassoljer
23.20.16 
19.20.27 
Mellomtunge smøreoljer utvunnet av jordolje, mellomdestillater ikke nevnt annet sted
23.20.17 
19.20.28 
Fyringsoljer ikke nevnt annet sted
23.20.18 
19.20.29 
Smøreoljer utvunnet av jordolje, tungdestillater ikke nevnt annet sted
23.20.21 
19.20.31 
Propan og butan i flytende form
23.20.22 
19.20.32 
Etylen, propylen, butylen og butadien og andre jordoljegasser eller gassformige hydrokarboner unntatt naturgass
23.20.31 
19.20.41 
Vaselin, parafinvoks, jordoljevoks og annen voks
23.20.32 
19.20.42 
Petrolkoks, jordoljebitumen og andre reststoffer fra jordolje
23.20.40 
38.12.25 
Spilloljer
23.20.99 
19.20.99 
Deler av produksjonen av raffinerte petroleumsprodukter som utføres av underleverandører
23.30.11 
24.46.10 
Naturlig uran og dets forbindelser, legeringer, dispersjoner (herunder sementer), keramiske produkter og blandinger som inneholder naturlig uran eller naturlige uranforbindelser
23.30.12 
20.13.11 
Anriket uran og plutonium og deres forbindelser
23.30.13 
20.13.12 
Avsvekket uran og thorium og deres forbindelser
23.30.14 
20.13.13 
Andre radioaktive grunnstoffer, isotoper og forbindelser, legeringer, løsninger, keramiske produkter og blandinger som inneholder disse stoffene, isotopene eller forbindelsene
38.12.24 
Code: 38.12.24 
Farlig kjemisk avfall
23.30.20 
20.13.14 
Ubestrålte brenselelementer for kjernereaktorer

Page 25/104  
Top