CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
22.11.10 
Iespiestas grāmatas, brošūras, bukleti un līdzīgi iespieddarbi atsevišķu lapu veidā
58.11.50 
Grāmatu izdošana par atlīdzību vai uz līguma pamata
58.12.10 
Code: 58.12.10 
Abonentu un adresātu saraksti iespiestā veidā vai uz fiziskiem nesējiem
22.11.21 
Grāmatas, brošūras, bukleti u. c. iespieddarbi; drukātā veidā
58.11.11 
Iespiestas mācību grāmatas
58.11.12 
Code: 58.11.12 
Iespiestas profesionālās, tehniskās un zinātniskās grāmatas
58.11.13 
Code: 58.11.13 
Iespiestas bērnu grāmatas
58.11.19 
Code: 58.11.19 
Citas iespiestas grāmatas, brošūras, bukleti u. c. iespieddarbi
58.11.50 
Code: 58.11.50 
Grāmatu izdošana par atlīdzību vai uz līguma pamata
58.12.10 
Code: 58.12.10 
Abonentu un adresātu saraksti iespiestā veidā vai uz fiziskiem nesējiem
22.11.22 
Grāmatas, brošūras, bukleti u. c. iespieddarbi; elektroniskā veidā
58.11.20 
Grāmatas diskos, kasetēs un citos nesējos
58.11.50 
Code: 58.11.50 
Grāmatu izdošana par atlīdzību vai uz līguma pamata
22.11.31 
Vārdnīcas, enciklopēdijas un to turpinājumi drukātā veidā
58.11.14 
Iespiestas vārdnīcas un enciklopēdijas
22.11.32 
Vārdnīcas, enciklopēdijas un to turpinājumi elektroniskā veidā
58.11.20 
Grāmatas diskos, kasetēs un citos nesējos
22.11.41 
Atlanti un citas karšu vai shēmu grāmatas drukātā veidā
58.11.15 
Iespiesti atlanti un citas grāmatas ar kartēm
22.11.42 
Atlanti un citas karšu vai shēmu grāmatas elektroniskā veidā
58.11.20 
Grāmatas diskos, kasetēs un citos nesējos
22.11.51 
Kartes un hidrogrāfiskās kartes vai tām līdzīgas kartes, izņemot kartes grāmatu veidā; drukātā veidā
32.99.59 
Citur neklasificēti dažādi izstrādājumi
58.11.16 
Code: 58.11.16 
Iespiestas kartes un hidrogrāfiskās kartes vai tām līdzīgas kartes, izņemot kartes grāmatu veidā
22.11.52 
Kartes un hidrogrāfiskās kartes vai tām līdzīgas kartes, izņemot kartes grāmatu veidā; elektroniskā veidā
58.11.20 
Grāmatas diskos, kasetēs un citos nesējos
22.11.61 
Reklāmas laukuma pārdošana grāmatās; drukātā veidā
58.11.41 
Reklāmas laukums iespiestās grāmatās
22.11.62 
Reklāmas laukuma pārdošana grāmatās; elektroniskā veidā
58.11.42 
Reklāmas laukums elektroniskās grāmatās
22.11.99 
Grāmatu ražošana
18.12.14 
Grāmatu, karšu, hidrogrāfisko vai visu veidu līdzīgu karšu, attēlu, plānu, fotogrāfiju un pastkaršu iespiešanas pakalpojumi
18.13.20 
Code: 18.13.20 
Iespiedplates vai cilindri un citi iespieddarbu izgatavošanai domāti materiāli
18.13.30 
Code: 18.13.30 
Citi ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi
18.14.10 
Code: 18.14.10 
Iesiešana un saistītie pakalpojumi
22.12.11 
Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi, kas iznāk vismaz četrreiz nedēļā drukātā veidā
58.13.10 
Iespiesti laikraksti
22.12.12 
Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi, kas iznāk vismaz četrreiz nedēļā elektroniskā veidā
58.13.20 
Laikraksti tiešsaistē
22.12.21 
Reklāmas laukuma pārdošana tādās avīzēs, žurnālos un citos periodiskajos izdevumos, kas iznāk vismaz četrreiz nedēļā; drukātā veidā
58.13.31 
Reklāmas laukums iespiestos laikrakstos
22.12.22 
Reklāmas laukuma pārdošana tādās avīzēs, žurnālos un citos periodiskajos izdevumos, kas iznāk vismaz četrreiz nedēļā; elektroniskā veidā
58.13.32 
Reklāmas laukums elektroniskos laikrakstos
22.12.99 
Vismaz četrreiz nedēļā iznākošu avīžu, žurnālu un citu periodisko izdevumu ražošana
58.13.10 
Iespiesti laikraksti
22.13.11 
Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi, kas iznāk retāk par četrām reizēm nedēļā drukātā veidā
58.14.11 
Iespiesti vispārējas intereses žurnāli un periodiskie izdevumi
58.14.12 
Code: 58.14.12 
Iespiesti uzņēmējdarbības, profesionālie un akadēmiskie žurnāli un periodiskie izdevumi
58.14.19 
Code: 58.14.19 
Citi iespiesti žurnāli un periodiskie izdevumi
22.13.12 
Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi, kas iznāk retāk par četrām reizēm nedēļā elektroniskā veidā
58.14.20 
Žurnāli un periodiskie izdevumi tiešsaistē
22.13.21 
Reklāmas laukuma pārdošana tādās avīzēs, žurnālos un citos periodiskajos izdevumos, kas iznāk retāk nekā četras reizes nedēļā; drukātā veidā
58.14.31 
Reklāmas laukums iespiestos žurnālos un periodiskos izdevumos
22.13.22 
Reklāmas laukuma pārdošana tādās avīzēs, žurnālos un citos periodiskajos izdevumos, kas iznāk retāk nekā četras reizes nedēļā; elektroniskā veidā
58.14.32 
Reklāmas laukums elektroniskos žurnālos un periodiskos izdevumos
22.13.99 
Retāk nekā četras reizes nedēļā iznākošu avīžu, žurnālu un citu periodisko izdevumu ražošana
58.14.11 
Iespiesti vispārējas intereses žurnāli un periodiskie izdevumi
58.14.12 
Code: 58.14.12 
Iespiesti uzņēmējdarbības, profesionālie un akadēmiskie žurnāli un periodiskie izdevumi
58.14.19 
Code: 58.14.19 
Citi iespiesti žurnāli un periodiskie izdevumi
22.14.11 
Skaņuplates, kompaktdiski un DVD diski
26.80.11 
Neierakstīti magnētiskie nesēji, izņemot kartes ar magnētisko svītru
58.29.29 
Code: 58.29.29 
Citas lietojumprogrammatūras paketes
59.11.23 
Code: 59.11.23 
Filmas un citi videomateriāli diskos, kasetēs un citos nesējos

Page 23/104  
Top