CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
37.10.10 
38.32.29 
Sekundarne sirovine ostalih metala
37.10.20 
38.31.11 
Usluge rezanja brodova
37.20.10 
38.31.12 
Usluge demontiranja, osim brodova i plovećih konstrukcija
38.32.12 
Code: 38.32.12 
Usluge oporabe razvrstanog metalnog otpadnog materijala
38.32.31 
Code: 38.32.31 
Reciklirana sirovina od stakla
38.32.32 
Code: 38.32.32 
Reciklirana sirovina od papira i kartona
38.32.33 
Code: 38.32.33 
Reciklirana sirovina od plastike
38.32.34 
Code: 38.32.34 
Reciklirana sirovina od gume
38.32.35 
Code: 38.32.35 
Reciklirana sirovina od tekstila
38.32.39 
Code: 38.32.39 
Reciklirana sirovina od ostalih materijala
40.11.10 
35.11.10 
Električna energija
40.11.20 
38.12.21 
Iskorišteni gorivi elementi nuklearnog reaktora
40.12.10 
35.12.10 
Usluge prijenosa električne energije
40.13.11 
35.13.10 
Usluge distribucije električne energije
40.13.12 
35.14.10 
Usluge trgovine električnom energijom
40.21.10 
35.21.10 
Plin od kamenog ugljena, vodeni plin, generatorski plin i slični plinovi, osim naftnih plinova
40.22.11 
35.22.10 
Usluge distribucije plinovitih goriva distribucijskom mrežom
40.22.12 
35.23.10 
Usluge trgovine plinom distribucijskom mrežom
40.30.10 
35.30.11 
Para i topla voda
35.30.12 
Code: 35.30.12 
Usluge opskrbe parom i toplom vodom distribucijskom mrežom
35.30.21 
Code: 35.30.21 
Led, uključujući led za hlađenje (tj. ne za prehranu)
35.30.22 
Code: 35.30.22 
Usluge opskrbe hladnim zrakom i hladnom vodom
41.00.11 
36.00.11 
Pitka voda
41.00.12 
36.00.12 
Nepitka voda
41.00.20 
36.00.20 
Usluge pročišćavanje i distribucije vode distribucijskom mrežom
36.00.30 
Code: 36.00.30 
Usluge trgovine vodom distribucijskom mrežom
45.11.11 
43.11.10 
Radovi na rušenju građevina
45.11.12 
43.12.11 
Pripremni radovi na gradilištu
45.11.21 
43.12.11 
Pripremni radovi na gradilištu
43.12.12 
Code: 43.12.12 
Radovi na iskopavanju i uklanjanju zemlje
45.11.22 
43.12.12 
Radovi na iskopavanju i uklanjanju zemlje
45.11.23 
43.12.12 
Radovi na iskopavanju i uklanjanju zemlje
45.11.24 
43.12.12 
Radovi na iskopavanju i uklanjanju zemlje
45.11.30 
43.12.11 
Pripremni radovi na gradilištu
45.12.10 
43.13.10 
Radovi na pokusnom bušenju i sondiranju terena za gradnju
45.21.11 
41.00.10 
Stambene zgrade
41.00.30 
Code: 41.00.30 
Građevinski radovi na izgradnji stambenih zgrada (novogradnja, dogradnja, preinake i obnavljanje)
45.21.12 
41.00.10 
Stambene zgrade
41.00.30 
Code: 41.00.30 
Građevinski radovi na izgradnji stambenih zgrada (novogradnja, dogradnja, preinake i obnavljanje)
45.21.13 
41.00.20 
Nestambene zgrade

Page 66/104  
Top