CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
80.42.10 
85.32.13 
Usluge višeg tehničkog i strukovnog srednjeg obrazovanja putem interneta
85.32.14 
Code: 85.32.14 
Usluge ostalog višeg tehničkog i strukovnog srednjeg obrazovanja
85.51.10 
Code: 85.51.10 
Usluge obrazovanja i poučavanja u području sporta i rekreacije
85.59.11 
Code: 85.59.11 
Usluge jezičnih škola
85.59.12 
Code: 85.59.12 
Usluge informatičkih škola
85.59.13 
Code: 85.59.13 
Usluge strukovnog obrazovanja i poučavanja, d. n.
80.42.20 
85.52.12 
Usluge glazbenih škola i glazbenih učitelja
85.52.13 
Code: 85.52.13 
Usluge škola likovne umjetnosti i podučavanja umjetnosti
85.52.19 
Code: 85.52.19 
Usluge ostalog obrazovanja i poučavanja u području kulture
85.59.11 
Code: 85.59.11 
Usluge jezičnih škola
85.59.19 
Code: 85.59.19 
Usluge ostalog obrazovanja i poučavanja, d. n.
85.11.11 
86.10.11 
Kirurške usluge bolnica
85.11.12 
86.10.15 
Ostale usluge bolnica koje pružaju doktori medicine
85.11.13 
86.10.12 
Ginekološke usluge bolnica i usluge porodništva
85.11.14 
86.10.13 
Rehabilitacijske usluge bolnica
85.11.15 
86.10.14 
Psihijatrijske usluge bolnica
85.11.16 
86.10.19 
Ostale usluge bolnica
87.20.11 
Code: 87.20.11 
Usluge socijalne skrbi sa smještajem za djecu s teškoćama u razvoju, duševno bolesnu djecu i djecu ovisnu o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Usluge socijalne skrbi sa smještajem za odrasle osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne odrasle osobe i odrasle osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
85.12.11 
86.21.10 
Usluge opće medicinske prakse
85.12.12 
86.22.11 
Analiza i tumačenje medicinskih nalaza
86.22.19 
Code: 86.22.19 
Ostale usluge specijalističke medicinske prakse
85.13.11 
86.23.11 
Ortodontske usluge
85.13.12 
86.23.19 
Ostale usluge stomatološke prakse
85.14.11 
86.90.11 
Usluge u vezi s trudnoćom
85.14.12 
86.90.12 
Usluge zdravstvene njege
85.14.13 
86.90.13 
Fizioterapeutske usluge
86.90.18 
Code: 86.90.18 
Usluge zaštite mentalnog zdravlja
86.90.19 
Code: 86.90.19 
Ostale usluge zdravstvene zaštite, d. n.
85.14.14 
86.90.14 
Usluge vozila hitne pomoći
85.14.15 
87.10.10 
Usluge ustanova za njegu
87.20.11 
Code: 87.20.11 
Usluge socijalne skrbi sa smještajem za djecu s teškoćama u razvoju, duševno bolesnu djecu i djecu ovisnu o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Usluge socijalne skrbi sa smještajem za odrasle osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne odrasle osobe i odrasle osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
87.30.11 
Code: 87.30.11 
Usluge socijalne skrbi koje pružaju ustanove za smještaj starijih osoba
87.30.12 
Code: 87.30.12 
Usluge socijalne skrbi koje pružaju ustanove za smještaj djece i mladeži s invaliditetom
87.30.13 
Code: 87.30.13 
Usluge socijalne skrbi koje pružaju ustanove za smještaj odraslih osoba s invaliditetom
85.14.16 
86.90.15 
Usluge medicinskih laboratorija
85.14.17 
86.90.16 
Usluge banaka krvi, sperme i transplantacijskih organa
85.14.18 
86.90.17 
Dijagnostičke usluge bez tumačenja
86.90.19 
Code: 86.90.19 
Ostale usluge zdravstvene zaštite, d. n.

Page 98/104  
Top